Vattenmiljö och prognoser på Sverigeskala.

S-HYPE ska göras mer användbar genom modellering av nya ämnen, och mer noggrann genom förbättringar i modellstruktur, kalibrering och uppdatering. Arbetet inriktas på förbättring och utveckling med avseende på både vattenföring och vattenkvalitet och är en av de utmaningar som vi fokuserar på just nu.

Bakgrund

HYPE-modellen utvecklades från början som stöd för vattenförvaltningsarbetet i Sverige. En första högupplöst uppsättning av HYPE för hela Sverige, S-HYPE, togs fram 2009. Modellen förbättras fortlöpande. Den nuvarande versionen har ca 37000 delområden, ytterligare indelat efter markanvändning och jordart. Hydrologiska data från S-HYPE görs tillgängliga för nedladdning på vattenwebb.smhi.se

Vattenwebb2014
Figur 1. Portalen till Vattenwebb. Här används S-HYPE och det finns öppna data att tillgå.

Fokus för S-HYPE var från början på vattenkvalitet. Modellering av vattenkvalitet ställer krav på en realistisk simulering av flödesvägar, uppehållstider och vattenföring, men erbjuder också möjligheter till förbättring av den hydrologiska modelldelen.

Tillgången på högupplösta resultat ger också nya möjligheter för den hydrologiska prognos- och varningstjänsten. S-HYPE ingår därför sedan ett knappt år tillbaka i det nya hydrologiska varningssystemet HYFO. I HYFO är hydrologisk statistik baserad på en kombination av mätningar och S-HYPE-resultat en viktig del som jämförelsematerial för bedömning av den aktuella hydrologiska situationen.

Innehåll

Arbetet fokuseras på förbättring och utveckling av S-HYPE, med avseende på både vattenföring och vattenkvalitet. S-HYPE ska göras mer användbar genom modellering av nya ämnen, och mer noggrann genom förbättringar i modellstruktur, kalibrering och uppdatering.

Filosofin är att uppgifterna löses med enklast möjliga, fungerande metodik för att effektivisera användandet av modellen.  Förenklingar, såsom t.ex. NET-modellen, görs där så är möjligt. Tyngdpunkten ligger på utveckling, men den noggranna beskrivningen av Sveriges hydrologi som finns samlad i S-HYPE används också för experiment och hypotestester av forskningskaraktär där modellen kan tjäna som ett hydrologiskt laboratorium.

Forskningsfrågor

Förbättringar för varningstjänsten görs genom att hydrologiskt baserade uppdateringar av S-HYPE vidareutvecklas. En enkel hydraulisk formulering av vattendragen i S-HYPE utvecklas, för bättre beskrivning av uppehållstider, bottenprocesser och vattenhastigheter. Uppehållstider i vattendrag och sjöar kvantifieras och förbättras eftersom dessa har betydelse för hydrokemiska processer, men också rinntider och uppskattningar av hur snabbt effekten av åtgärder kan förväntas slå igenom.

HYPE-modellens beskrivning av flödesvägarna i marken, såsom makropor-flöden och ytavrinning utvärderas och förbättras med hjälp av bland annat isotopdata (främst 18O). Regleringars påverkan på flöden av vatten och andra ämnen är ytterligare ett fokusområde av stor betydelse för vattenförvaltningsarbetet inom fysisk påverkan.

HydroNu2014
Figur 2. Hydologiskt nuläge som det är beskrivet i Vattenwebb. Förstora Bild