La Plata Basin-HYPE

HYPE modellen har applicerats på La Plata Basin (LPB) i Sydamerika inom projektet CLARIS. La Plata Basin är världens femte största avrinningsområde och spänner över 5 länder.

Om projektet

Två av Sydamerikas viktigaste floder mynnar ut i La Plata bukten, Paranafloden och Uruguayfloden, se figur 1. Målsättningen för detta projekt (CLARIS) har varit att beräkna hur pågående klimatförändring kommer att påverka avrinningsområdet som är gränsöverskridande och inbegriper 5 länder.

Om området

La Plata Basin är världens femte största avrinningsområde och sträcker sig över fem länder, Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay och Uruguay.
 
Området är viktigt ur jordbrukssynpunkt och här finns också några av världen största vattenkraftsdammar. I området finns också några av världens största och ur ekologisk synvinkel viktigaste våtmarker.

Området står inför stora utmaningar med ett ökande befolkningstryck och förändrat klimat som kan komma att påverka områdets vattenresurser och ekologi påtagligt.

För att bättre kunna avgöra hur hydrologin i området kommer att förändras i ett framtida klimat utförs simuleringar med två hydrologiska modeller varav en är HYPE-modellen.

Beräkningarna ska ligga till grund för anpassningsplaner inom markanvändning, jordbruk, samhälle, vattenkraft, flodtransporter, vattenresurser och ekologiska system.

Tabell 1. Fakta om LPB-HYPE.

Fakta: La Plata Basin-HYPE
CLARIS-LPB