Klimatets inverkan på många, okända, små vattendrag

Biologi, kemi, och hydrologi.

Små bäckar kan vara känsliga för förändringar i klimat. Syftet med detta projekt är uppskatta klimatförändringars inverkan på skogsbäckar, främst vattenföring och halten totalt organiskt kol (engelsk förkortning TOC). SMHI har utvecklat en modell, HYPE (Hydrological Predictions for the Environment). HYPE kan beräkna vattenföring, kväve och fosfor. TOC kommer inkluderas i modellen. När modellen fungerar för dagens klimat, kommer olika klimatscenarier att testas på modellen.

Period: 2008-07-01 – 2010-06-30

Finansiär: KK-stiftelsen (www.kks.se)

Ansvarig vid SMHI: Berit Arheimer, Johan Temnerud

Samarbetspartner(s): Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet