India-HYPE

India-HYPE kommer att tas fram under 2012-2013 för den indiska regionen för att utvärdera Cordex-SA projektioner över framtida förändringar i vattentillgångar och flöden.

Om projektet

Sydasien förväntas påverkas allvarligt av konsekvenserna av klimatförändringarna eftersom de flesta ekonomier förlitar sig på jordbruk och naturresurser som vatten. Regionen står redan inför problem med vattenbrist på grund av ökad befolkningstillväxt, urbanisering och ökade krav inom jordbruks-, industri- och vattenkraftssektorn. Klimatförändringar väntas ytterligare förvärra vattenbristen.

In-HYPE har som mål att modellera och kvantifiera de stora hydrologiska variablerna (t.ex. flöden, ytavrinning, grundvattennivå) för hela den indiska regionen (här definierat som alla avrinningsområden som bidrar med avrinning till Indien).

Metodiken bygger på deltagande modellering som kombinerar existerande numeriska metoder med lokala, regionala och nationella expertkunskaper för att skapa ett anpassad modelleringsverktyg. Detta verktyg kan användas för att studera effekter av eventuella klimatförändringar (främst med hjälp av Cordex SA prognoserna, se figur 1) och relaterade anpassningsstrategier för vattenförvaltning, och för operativa hydrologiska varningstjänster i landet.
 

CORDEX_regional domains
Figur 1. CORDEX regionala domäner.

In-HYPE finansieras av SIDA-projektet “Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in the Luni River Basin, Rajasthan, India, using CORDEX results”. Det övergripande syftet med denna studie är att utvärdera hydrologiska effekterna av beräknade förändringar i klimat med fokus på Luni avrinningsområdet i Rajasthan, Indien. I synnerhet:

• Beräkning av extrema klimatindex för nederbörd och temperatur;
• Utveckling av bias-korrigerade scenarier för den valda allmänna cirkulations-modellen;
• Bedömning av klimatförändringens inverkan på vattenresurserna med HYPE;
• Delgivande av projektets resultat till berörda parter.

Om regionen

Indien är ett land i södra Asien, och anses vara det sjunde största landet till ytan och det näst folkrikaste landet med över 1,2 miljarder människor.

Indien har en yta på ca 3,3 miljoner km2 och några av dess avrinningsområden omfattar flera länder i området (se figur 2).

Den indiska klimatet påverkas starkt av Himalaya (norr) och Thar (väst), som driver sommar- och vintermonsunerna. Fyra stora klimatiska grupper dominerar i Indien: tropisk fuktig, tropisk torr, subtropiska fuktiga och bergsklimat (Himalaya).

India and main river basins
Figur 2. Indiens topografi och huvudavrinningsområden.

Stora floder sprungna ur Himalaya som huvudsakligen flyter genom Indien omfattar Ganges och Brahmaputra, som båda mynnar i Bengaliska viken. Viktiga bifloder till Ganges inkluderar Yamuna och Kosi, vilkas extremt låga lutning ofta leder till allvarliga översvämningar och kursändringar.

Övriga floder, vars brantare lutningar hindrar deras vatten från översvämningar,  är bland andra Godavari, den Mahanadi, den Kaveri och Krishna, som också rinner ner i Bengaliska viken, och Narmada och Tapti, vilkas avrinning sker till Arabiska havet. Kustnära floder inkluderar den sanka Rann of Kutch i västra Indien och alluviala Sundarbans deltat i östra Indien, den senare delas med Bangladesh.

Vikt läggs vid delstaten Rajasthan och särskilt till Luniflodens avrinningsområde, som återfinns i den västra delen av Indien. Området står inför allvarlig vattenbrist, har lite regn (200-600 mm / år), och klassas som en torr/halvtorr region. Avdunstningen överstiger nederbörden flerfalt vilket medför att flödena är nära noll en stor del av tiden.

Bedömningen av tillgången på vatten i klimatförändringsscenarier baseras på HYPE modellen, som sätts upp med hjälp fritt tillgängliga databaser (se tabell 1).

 

Tabell 1. Data information och källor

Tabell Inhype ver2