HYDROIMPACTS2.0

Strategisk forskning kring hydrologiska klimateffekter

Enligt framtidsscenarier från globala och regionala klimatmodeller kommer klimatförändringen att ha en djupgående påverkan på hydrologiska processer i olika tids- och rumsskalor. Hydrologiska klimateffektstudier har en nyckelroll vid analys och planering inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom vatten- och energiförsörjning, säkerhet och miljö. Effektstudierna försvåras emellertid av olika egenskaper hos dagens klimatmodeller såsom den låga rumsupplösningen och olika typer av systematiska fel och osäkerheter.

I det föreslagna projektet ska en ny generation hydrologiska klimateffektstudier möjliggöras genom att

  • utveckla metodik för att förbättra kopplingen mellan regionala klimatmodeller (RCM) och hydrologiska effektstudier av olika karaktär och på olika skalor
  • kvantifiera förbättringen för olika typer av hydrologiska processer
  • formulera riktlinjer för optimal metodik i specifika typer av hydrologiska effektstudier, med hänsyn till vetenskaplighet såväl som kostnadseffektivitet
  • illustrera nyttan av utvecklad metodik i ett antal pilotstudier fokuserade på olika hydrologiska processer och risker, t.ex. översvämningar, föroreningsspridning, näringsämnestransport och förändrad årstidsdynamik
  • kvantifiera och kartlägga klimateffekter på färskvattenresurser i Sverige och Europa

Resultaten kommer att spridas genom t ex vetenskapliga publikationer och tillgängliggöras via en webbaserad öppen databas för
visualisering och nerladdning. Figuren nedan visar översiktligt projektets delar (Work Packages 1-4) och dess kopplingar.

HYDROIMPACTS fig1

Period: 2010-2014

Finansiär: FORMAS

Ansvarig vid SMHI hydrologi: Jonas Olsson

Samarbetspartner(s): Lunds Universitet, Luleå Tekniska Universitet