Forskningsmodeller hydrologi

Den hydrologiska forskningsenheten utvecklar och underhåller datormodeller och system för olika typer av hydrologiska beräkningar. Det handlar om att beräkna vattenstånd och vattenflöden, om transport av näringsämnen i vattendrag och näringstillstånd i sjöar i dagens klimat och i ett förändrat framtida klimat.

HBV/IHMS

I över 30 år har den hydrologiska modellen HBV använts och utvecklats över hela världen för en mängd olika tillämpningar  Modellen simulerar dagligt vattenflöde inom olika delar av ett vattendrags avrinningsområde; lokal grundvattenbildning och avrinning, flöden i åar och sjöar. HBV är ett verktyg för att ta fram hydrologiska prognoser till kraftverksmagasin och till varningar vid översvämningar. Den används också för dimensioneringsberäkningar för dammar. Modellen har ett användargränssnitt kallat IHMS.

HBV-NP

Transportmodellen HBV-NP är baserad på den hydrologiska modellen HBV, men inkluderar rutiner för att räkna på kväve- och fosforbelastning i avrinningsområdet. Modellen beräknar även källfördelning av belastningen. Belastningar från olika marktyper läggs in som läckage till grundvatten och bäckar, vilka kommer från mätningar eller andra modellsimuleringar. Modellen hanterar även belastningar från punktkällor och atmosfären med mera. HBV-NP har används för att beräkna Sveriges belastningsbidrag till Östersjön.

BIOLA

Sjömodellen är en modell för omsättning av näringsämnen i eutrofa sjöar. BIOLA bygger på en vertikalt uppdelad modell för blandning och värmeberäkningar, och simulerar temperaturskiktningen i en sjö och dess effekt på näringstillstånd och plankton.

Kustzonsmodellen

Kustzonsmodellen används tillsammans med Vattenwebb

i SMHIs modellsystem för beräkning av vattenkvalitet inom svensk vattenförvaltning. Längs Sveriges kust är modellen applicerad för alla kustnära havsområden som finns beskrivna i SVAR (Svenskt VattenARkiv).