ECOSUPPORT

Målet med den hydrologiska forskningsenhetens del av det här projektet är att bygga upp ett system för simulering av vattenföring och närsaltflöde in i Östersjön. Simuleringar ska göras för både nutidens och framtidens klimat. Resultaten kommer att användas som indata i biogeokemiska havsmodeller.

Den nyutvecklade HYPE-modellen kommer att användas för detta syfte tillsammans med globala och europeiska databaser över markanvändning, jordart samt hydrologisk och meteorologisk information. Indata för punktkällor och jordbruk kring Östersjön kommer ifrån NEST-institutets databaser.

Resultaten är främst tänkta att användas för oceanografiska ändamål, men modellen kommer senare vara tillgänglig för simuleringar av närsaltflöde inom samtliga Östersjöns avrinningsområden.

Period: 2009

Finansiär: BONUS

Ansvarig vid SMHI (hydrologi): Chantal Donnelly

Samarbetspartner(s): ECOSUPPORTs koordinator är Markus Meier vid SMHI, samarbete med BNI.