Anlagda våtmarkers effekt på fosfortransporten i jordbruksområden

Syftet är att undersöka i vad mån våtmarker kan minska fosfortransporten från jordbruksområden och vilken betydelse avrinningsområdets karaktär har. Några våtmarker ska detaljstuderas och en modell för våtmarksretention vidareutvecklas och sedan användas för att studera effekten av våtmarker med hjälp av scenarier i större avrinningsområden.

Period: 2007-2009

Finansiär: Formas

Ansvarig vid SMHI: Berit Arheimer

Samarbetspartner: Linköpings Universitet