Forskning om framtida havsmiljö

Ökar algblomningarna i framtiden och breder de syrefria bottnarna ut sig? ECOSUPPORT är ett unikt forskningssamarbete mellan Östersjöländerna och som ska ge svar på hur ett förändrat klimat påverkar ekosystemen.

Östersjön är det hav som tycks värmas upp allra snabbast i världen. Förhållandena i Östersjön, t ex havsis, syre, vattenstånd och salthalt förändras i ett varmare klimat. Men det har hittills inte funnits någon tillförlitlig kunskap för hur det påverkar hela ekosystemet. Frågan är av mycket stor betydelse för att fatta riktiga samhällsbeslut, men är också viktig för den fortsatta forskningen.

Det treåriga projektet ECOSUPPORT har samlat forskare från elva institut i sju Östersjöländer. Ambitionerna är smälta samman olika kunskapsområden och låta befintliga beräkningsmodeller fungera tillsammans.

De viktigaste kuggarna är modeller för det framtida klimatet, för sötvattentillrinningen till havet, för ämnen som transporteras till havet via vattendragen och för luftburna ämnen som påverkar havet. Modellerna kopplas samman med beräkningar för marin biokemi och för näringskedjor. Det gör det möjligt att för första gången räkna fram scenarier över hela ekosystem och med hög geografisk detaljeringsgrad.

Resultat från projektet kommer att presenteras inom kort. Bland annat kommer scenariokartor att finnas fritt tillgängliga på webben.

Kontaktperson

Helén Andersson, forskare oceanografi, helen.andersson@smhi.se