Vattennivåer för några anlagda våtmarker

EviWet har sammanställt tidsserier av vattennivåer för 12 stycken anlagda våtmarker i södra Sverige som kan användas för att beskriva våtmarkers påverkan på nedströms vattenflöden.

Det råder kunskapsbrist angående anlagda våtmarkers hydrologiska egenskaper, vilket delvis beror på att hydrologiska data från våtmarker är sällsynta. EviWet har lyckats sammanställa tidsserier av vattennivåer för 12 stycken anlagda våtmarker i södra Sverige. Data spänner över olika tidsperioder, från år 1994 till 2020, med de flesta observationer från cirka år 2010. Medianvärdet för skillnaden mellan uppmätt högsta vattennivå och uppmätt lägsta vattennivå var 69 cm och skillnaden i medel högsta vattennivå och medel lägsta vattennivå var 50 cm. Tillrinningsarean för dessa 12 stycken anlagda våtmarker bedömdes i genomsnitt vara cirka 134 km2.

Med dessa värden går det att bättre att modellera anlagda våtmarkers hydrologiska effekter i landskapet, och specifikt hur våtmarker fylls på och dräneras på vatten under varierande väderförhållanden. Den s.k. lagringskapaciteten är en viktig faktor för att bedöma våtmarkers påverkan på nedströms vattenflöden. Data kommer att användas i den modell som SMHI använder sig av för att beräkna vattenföringen i Sverige, S-HYPE.

Anlagd våtmark
Foto Niclas Hjerdt Förstora Bild