Frågor till referensgruppen

En referensgrupp har nu tillsatts med våtmarksintressenter från hela landet.  Som en första aktivitet har referensgruppen fått i uppgift att besvara en enkät med 18 frågor som ska hjälpa oss ringa in de mest prioriterade behoven i ett kommande beslutsstöd.

Nu finns en referensgrupp till EviWet bestående av personer som arbetar med våtmarksprojekt i olika delar av landet och inom olika myndigheter och organisationer. Som första uppgift ska deltagarna nu besvara en enkät bestående av 18 frågor. Svaren ska hjälpa oss att förstå vilka behov som är viktigast att adressera i projektet. Vi kommer också att använda svaren för att lägga upp framtida möten med referensgruppen som känns genomtänkta.

De 18 frågorna inkluderar frågor kring erfarenheter av tidigare våtmarksprojekt och ber även deltagarna att prioritera önskemål kring utvecklingen av beslutsstöd inom EviWet.

våtmarksbild