Ladda ner data

Nedladdning av marina miljöövervakningsdata. Alla data och metadata som datavärden SMHI publicerar på denna webbsida är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla.

HÄMTA HAVSMILJÖDATA

 
 

DEMO för utsökning av data på SHARKweb

 

DATABASENS INNEHÅLL

Marinbiologiska parametrar

Mjukbottenfauna (zoobenthos), Vegetationsklädda bottnar (epibenthos, där makrofyter ingår), djurplankton, växtplankton/picoplankton och bakterieplankton, klorofyllhalt (integrerat prov), primärproduktion, sedimentation, förekomst av tumlare (harbour porpoise), vikaresäl (ringed seal), gråsäl och knubbsäl (harbour seal), samt sälpatologi.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Temperatur, salthalt, densitet, pH, alkalinitet, syrgashalt, syremättnad, svavelväte, fosfat, totalfosfor, nitrit, nitrat, ammonium, totalkväve, kisel, partikulärt organiskt kväve (PON), partikulärt organiskt kol (POC), löst organiskt kol (DOC), totalt organiskt Kol (TOC), humus, strömriktning, strömhastighet, lignin, gulämne (CDOM), aluminium, urea, klorofyll-a (diskreta prov), siktdjup samt lågupplöst CTD-data.

Se utförligare beskrivningar på sidan "Så fungerar Datavärdskapet".

###
Förutom länkar till sharkdata och sharkweb så kan det här finnas:
* tips kring nedladdning (som senare bör finnas på sharkweb men inte gör det nu)
* Info om datatyper (överlapp?)
* Länk till oceanographic observations?

###