Väderradaranläggningar moderniseras/Weather radar facilities are being modernized

Den äldsta tekniken i Sveriges tolv väderradaranläggningar är från 1980-talet. Nu ska de uppgraderas för att säkerställa tillgängligheten och höja datakvaliteten. Vi inför ny funktionalitet med så kallad ”dual polarisation”. Det innebär bland annat att det i framtiden kommer att bli möjligt att skilja på olika typer av nederbörd, det vill säga hagel, regn och snö.

Arbetet med första anläggningen, i Ängelholm, är redan påbörjat och skall vara färdigt under första kvartalet 2015. Arbete skulle vara klart i december 2014 men är något försenat. Därefter är det dags för modernisering av anläggningen i Vara. Tyvärr går det inte att redan nu säga något om vilken anläggning som står på tur efter denna. Mer information om detta kommer. Moderniseringen av alla anläggningar kommer att vara slutförd januari 2017.

Det svenska väderradarnätet ägs av Försvarsmakten respektive SMHI och förvaltas gemensamt. I samband med moderniseringen tar SMHI även över driftansvaret för väderradaranläggningarna.

/

The oldest technique in Sweden's twelve weather radars facilities are from the 1980s. Now they will be upgraded to ensure the availability and increase data quality. We introduce new functionality with the so-called "dual polarization". This means that in the future it will be possible to distinguish between different types of precipitation, i.e. hail, rain and snow.


Work on the first radar facility, in Ängelholm, has already started and will be completed during the first quarter of 2015. This work should have been completed in December 2014 but is slightly delayed. Then it's time for the modernization of the plant in Vara. Unfortunately, for the moment we can´t tell something about which facility will be modernized next. More information about this will come. The modernization of all facilities will be completed by January 2017.


The Swedish weather radar network owned by the Swedish Armed Forces and SMHI respectively, are managed jointly. In connection with the modernization SMHI takes over operational responsibility for the weather radar facilities.