Avbrott/Interruption radar Ängelholm

För att säkerställa tillgängligheten och höja datakvaliteten på väderradarinformation så pågår ett projekt med att uppgradera och modernisera radaranläggningarna. Snart kommer radaranläggningen i Ängelholm, som är en av 12 anläggningar i Sverige, att påverkas. /

To ensure availability and increase the quality of data on weather radar information, there is a project to upgrade and modernize the radars. Soon the radar facility in Ängelholm, in southern part of Sweden, will be affected, which is one of twelve independent radar facilities in the country.

Arbetet med att riva radaranläggningen i Ängelholm kommer att påbörjas den 15 september. Under perioden för rivning fram till start av operativa tester den 3 november finns inga radarbilder tillgängliga från Ängelholm. Under operativa tester, från 3 november till 4 december, kan vi inte garantera kvalitet och leveranser från väderradar Ängelholm.

15/9 Start rivning av väderradar Ängelholm
13/10 Acceptanstester
3/11 Start 30 dagar operativ test
4/12 Avslut av operativ test

Efter avslut av operativa tester är förhoppningen att kvaliteten på informationen är högre. Vi återkommer med mer information om detta. /

Work to demolish the radar facility in Ängelholm will start on the 15th of September. During the period of demolition and until the start of operational testing on the 3rd of November there are no radar data available from Ängelholm. During operational testing, from the 3rd of November 3 to the 4th of December, we cannot guarantee the quality and deliverance of weather radar data from Ängelholm.


15/9   Starting demolition of weather radar Ängelholm
13/10 Acceptance Tests
3/11   Starting 30 days operational test
4/12  Clearance of operational test


Upon completion of operational testing is hoped that the data quality is higher. We will return with more information on this.