Mars 2010 - Is och temperatur i havet

I inledningen av mars var hela Bottniska viken och Ålands hav istäckta.

Besvärligt isläge i Ålands hav

I inledningen av mars var hela Bottniska viken och Ålands hav istäckta, så när nordanvinden började ta i kring den 2 var det stora volymer is som sattes i rörelse söderut. Vinden tilltog ytterligare den 3-4 och orsakade omfattande vallning och ispress i södra Bottenhavet och Ålands hav. Det blev några besvärliga dygn för sjöfarten, och flera passagerarfartyg fastnade i isen utanför Stockholms norra skärgård.

Den sydliga isdriften öppnade stora råkar i norra Bottenhavet och förde ner drivis till norra Östersjön. När vinden mojnade lade sig nyis i råkarna och kring flaken, vilket gjorde att isutbredningen åter ökade. Den sammanlagda isutbredningen för Östersjön och Västerhavet nådde sin maximala utbredning i februari, men i Östersjön var isutbredningen störst 7-8 mars.

Den 8 påbörjades en period med ihållande västvindar och isen i Bottenhavet pressades över mot den finska kusten. Den 11 var svenska halvan av norra och mellersta Bottenhavet i stort sett isfri, medan det i Gävlebukten fortfarande fanns en del grova flak. Under resten av månaden förblev isläget på den svenska sidan av Bottenhavet relativt lindrigt.

På västkusten bildades ingen ny is i mars, utan skärgårdsisen började istället ruttna i mitten av månaden. I Skagerrak och Kattegatt gick uppvärmningen av ytvattnet relativt snabbt och nådde 3-4° i slutet av månaden.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars. Förstora Bild