Resultat från objektiva skattningar finns nu i portalen

Nu finns underlag från objektiv skattning tillgängligt i portalen för de kommuner som rapporterade dessa för 2016.

I Sverige ansvarar varje kommun för att kontrollera luftkvaliteten, på egen hand eller i ett samverkansområde. Kontrollen ska ske i form av mätning, modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen, och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:9) om kontroll av luftkvalitet anges hur kontrollen ska gå till. I de fall där information om luftkvalitet saknas i en kommun ska en inledande kartläggning genomföras. Resultatet från kontrollen ska årligen rapporteras till datavärden för luftkvalitet.

Ett antal kommuner och samverkansområden rapporterade underlag om genomförda objektiva skattningar och inledande kartläggningar för 2016. De redovisningar som rapporterades har nu publicerats i datavärdens portal, där det går att söka och ladda ner redovisningar som pdf-filer. Observera dock att endast de redovisningar som rapporterades i form av en rapport har publicerats. Ett fåtal kommuner rapporterade endast underlag i Excel-format. Dessa redovisningar ingår i dagsläget inte i portalen.

Objektiv skattning, inledande kartläggning och modellberäkningar för 2017 ska rapporteras till datavärden senast den 30 juni 2018. Mer information om de krav som ställs på kommunerna vad gäller kontroll av luftkvalitet och rapportering finns hos Naturvårdsverket. Där finns också ett vägledningsdokument för inledande kartläggning och objektiv skattning. Ett antal kommuner och samverkansområden rapporterade underlag om modellberäkningar för 2016. Arbete pågår hos datavärden för luftkvalitet för att även kunna publicera dessa redovisningar i portalen.