Produktbeskrivningar

SMHI Vattenwebb består av en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register. Klicka på de olika produkterna för att få information om vad de kan användas till, hur de är uppbyggda, hur säkra resultaten är och hur de används.

Produkt  Beskrivning 
Hydrologiskt nuläge Vattenflödet nu och tio dygn framåt
Ladda ner modelldata per område Modelldata för olika delavrinningsområden och kustzoner i Sverige
Ladda ner modelldata hela Sverige Modelldata för hela Sverige som kan kopplas till kartlager
Ladda ner mätningar Se och ladda ner data från SMHIs vattenflödesstationer
Grundvatten Sveriges grundvattensmagasins fyllnadsgrad 6 månader bakåt och 10 dygn framåt
Utvärdera modellresultat för sötvatten Se hur bra den hydrologiska modellen S-HYPE är vid olika mätstationer
Utvärdera modellresultat för kustzon Se hur bra Kustzonsmodellen är vid olika mätstationer
Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten Följ hur mycket näring som tillförs delavrinningsområde av intresse och var den kommer ifrån
Analysverktyg för övergödning i kustzon     Följ hur mycket näring som tillförs kustzon av intresse och var den kommer ifrån
Analysverktyg för regleringar Se vad vattenflödet skulle vara om vattendrag vore oreglerade
Damm- och sjöregister SMHIs register över Sveriges dammar och sjöar
Snölast på tak Se hur tung snölast det är i olika delar av Sverige
Historisk förteckning över Sveriges vattenfall Se en digitalisering av en kartering gjord i början av 1900-talet över Sveriges vattenfall
Klimatscenarier Utforska hur olika index som exempelvis temperatur, nederbörd, lågflöden och snö förändras i ett framtida klimat
Anlagda våtmarker Databas för anlagda våtmarker vars syfte att reducera näringsämnen
HYPE Runoff Explorer Visualisera den hydrologiska modellen HYPE
Historiskt bildgalleri Se historiska bilder från SMHIs hydrologiska arbete sedan 1908