Nyheter i S-HYPE 2012

Resultat från den hydrologiska modellen S-HYPE 2012 är nu tillgängliga från SMHI Vattenwebb. Den nya versionen har en ny rumslig indelning och har förbättrats i flera viktiga avseenden. Här följer en översikt av de viktigaste nyheterna - detaljerad information om modellen hittar du i referensguiden till SMHI Vattenwebb, se länk i höger spalt.

Ny rumslig indelning

S-HYPE 2012 följer den rumsliga indelningen i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) version 2012:2. Den största nyheten med denna indelning är att öar i havet indelats i tillrinningsområden till havsområden längs Sveriges kust. Även öar i insjöar har grupperats i gemensamma tillrinningsområden. Totalt finns nu 36693 delavrinningsområden (inklusive tillrinningsområden i kusten) som beräknas i S-HYPE 2012.  

Nya indata

Flertalet regleringsvolymer som tidigare fanns sammanställda för grupper av sjöar/magasin har i S-HYPE 2012 finfördelats på individuella sjöar/magasin, vilket medfört att de hydrologiska förloppen fått en bättre beskrivning.

Markanvändningen i S-HYPE 2012 har i flera avseenden förändrats. I tidigare modellversioner hämtades alla markanvändningsklasser utom större sjöar från databasen Corine, men i S-HYPE 2012 hämtas alla sjöytor från SVAR och jordbruksmarksareal från SJV Blockdatabas. Övriga markanvändningsklasser hämtas fortfarande från Corine.

Utsläppen från punktkällor har i S-HYPE 2012 uppdaterats med FUT miljömålsuppföljning från 2009.

Förbättrade beräkningar

En av förbättringarna i S-HYPE 2012 är att beräkningsrutinen för sjöavbördning har vidareutvecklats. Detta har störst betydelse i sjöar med snabba förlopp, t.ex. i mindre sjöar med stort genomflöde, där tidsstegen för avbördningsberäkningen tidigare varit otillräckligt kort.

Markläckageberäkningen för kväve och fosfor har förbättrats i S-HYPE 2012, vilket bidragit till överensstämmelsen mellan modell och mätdata förbättrats på de flesta platser (se kartor och diagram nedan). Även metodiken för att beräkna internbelastningen av fosfor i sjöar har vidareutvecklats.

Ny kalibrering

Modellen har omkalibrerats från grunden. Liksom för tidigare versioner av S-HYPE gjordes inledningsvis en kalibrering av själva grundmodellen nationellt där de viktigaste processerna i varje markklass (dvs kombination av markanvändning och jordart) beskrivs. Det finns ett 60-tal markklasser i S-HYPE 2012.

Efter kalibreringen av grundmodellen i S-HYPE 2012 genomfördes ett omfattande arbete med regional anpassning. Arbetet har inte bara resulterat i en förbättrad överensstämmelse med data från mätstationer, utan även gett värdefull insikt i hur processbeskrivningen i grundmodellen ytterligare kan förbättras. 

Jämförelse med tidigare resultat: Vattenföring

Qdiff
Bilden är baserad på modellutvärderingen av sötvatten i SMHI Vattenwebb och visar den simulerade vattenföringens genomsnittliga avvikelse från mätdata för S-HYPE version 2010 respektive 2012, baserat på en 10-årsperiod. Stapeldiagrammen visar andelen av alla mätstationer (y-axeln) med en viss genomsnittlig avvikelse (x-axeln samt färgkod). Förstora Bild
NSE Q
Staplarna visar överensstämmelsen mellan modellberäknad och uppmätt vattenföring, på dygnsskala, för olika versioner av S-HYPE, redovisat för olika storlekar på avrinningsområden samt uppdelat på oreglerade/reglerade vattendrag. Överensstämmelsen mäts med Nash-Sutcliffe Efficiency coefficient (NSE) där maxvärdet 1 motsvarar perfekt överensstämmelse. Resultaten avser en 20-årsperiod där 10 år har använts för kalibrering av modellen och 10 år är oberoende. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare resultat: Totalkväve

Ndiff
Bilden är baserad på modellutvärderingen av sötvatten i SMHI Vattenwebb och visar den simulerade kvävekoncentrationens genomsnittliga avvikelse från mätdata för S-HYPE version 2010 respektive 2012. Koncentrationerna är flödesviktade. Stapeldiagrammen visar andelen av alla mätstationer (y-axeln) med en viss genomsnittlig avvikelse (x-axeln samt färgkod). Förstora Bild
Typfel totN
Staplarna visar det typiska felet i procent för långtidsmedelvärdet hos den beräknade koncentrationen totalkväve med olika versioner av S-HYPE. Det typiska felet minskar i senare modellversioner men beror även av avrinningsområdets storlek. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare resultat: Totalfosfor

Pdiff
Bilden är baserad på modellutvärderingen av sötvatten i SMHI Vattenwebb och visar den simulerade fosforkoncentrationens genomsnittliga avvikelse från mätdata för S-HYPE version 2010 respektive 2012. Koncentrationerna är flödesviktade. Stapeldiagrammen visar andelen av alla mätstationer (y-axeln) med en viss genomsnittlig avvikelse (x-axeln samt färgkod). Förstora Bild
Typfel totP
Staplarna visar det typiska felet i procent för långtidsmedelvärdet hos den beräknade koncentrationen totalfosfor med olika versioner av S-HYPE. Det typiska felet minskar i senare modellversioner men beror även av avrinningsområdets storlek. Förstora Bild