Nyheter i Kustzonsmodellen

Resultat från en ny version av Kustzonsmodellen är nu tillgängliga från SMHI Vattenwebb. Den nya versionen har en ny rumslig indelning och har förbättrats i flera viktiga avseenden. Här följer en översikt av de viktigaste nyheterna - detaljerad information om modellen hittar du i referensguiden till SMHI Vattenwebb, se länk i höger spalt.

Ny rumslig indelning

Kustzonsmodellen 2012 följer den rumsliga indelningen i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) version 2012:2. Totalt finns nu 653 vattenförekomster representerade i Kustzonsmodellen, och modelluppsättningen är sammanhängande för hela landet.  

Nya indata

Tillrinningen av sötvatten från land beräknas med senaste versionen av S-HYPE, SMHIs hydrologiska modell, och drivdatafiler förlängts tom 2014. Utsläppen från punktkällor har uppdaterats med FUT miljömålsuppföljning från 2009.

Ny information

Nya tabeller med transportbudget och totalbudget har skapats för samtliga havsområden. Transportbudgeten beskriver flödet mellan havsområdena av totalkväve, totalfosfor och vatten. Totalbudgeten beskriver flödet av kväve, fosfor och vatten från omgivande bassänger, land, punktkällor och atmosfär.

Jämförelse med tidigare resultat

Den största skillnaden uppstår i inre skyddade havsområden med relativt stor tillrinning från land. Ett exempel på detta är Slätbaken i Östergötlands skärgård där Söderköpingsån rinner ut. S-HYPE 2012 ger en förbättrad bild av i första hand kvävetranporten i Söderköpingsån vilket ger en tydlig effekt i hela Slätbaken. I grafen nedan jämförs modellberäknat totalkväve mot mätningar som sker i yttre delen av Slätbaken både för 2010 års- och 2012 års version av S-HYPE.

KustzonJmf
Utvärdering av totalkväve i ytan i Slätbaken av Kustzonsmodellen 2010 (övre) och Kustzonsmodellen 2012 (undre) mot mätningar från station SÖ06. Förstora Bild