Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Maj 2023 - Kraftig vårflod i Torneälven och torrt i södra Sverige

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. I södra Sverige var vattenflödena istället under eller mycket under det normala.

Senast uppdaterad:

April 2023 - Sjunkande vattenföring i söder och stigande i norr

Snösmältningen började i delar av norra Svealand och södra och östra Norrland i mitten av månaden men avstannade då vädret blev kyligare. Storsjöns nivå har varit fortsatt låg under månaden medan de övriga stora sjöarna haft vattenstånd nära de normala.

Senast uppdaterad:

Nu är vårfloden igång

Med det varma vädret börjar snö och is smälta i norra Sverige. Det gör att vattenflödena ökar och årets vårflodssäsong börjar. I Norrlands fjälltrakter och inland ligger det mindre snö än normalt för mitten av april. I norra Dalarna, Gävleborg och längs den norrländska kusten ligger det mer snö än …

Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Stigande flöden i vattendrag i södra Sverige

Riklig nederbörd över delar av Götaland och Sveland gjorde att vattenflödena i de stora vattendragen ökade under månaden. Även de mindre vattendragen hade periodvis höga flöden.

Senast uppdaterad:

Februari 2023 - På många håll mer vatten än normalt på grund av smältperioder

Mälarens och Hjälmarens höga nivåer sjönk under månaden. Snötäcket var relativt oförändrat över stora delar av Norrland och norra Svealand. I södra Svealand och Götaland var det barmark under stora delar av månaden.  Avsmältningsperioder ledde till att vattenföringen tillfälligt steg till över …

Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Riklig nederbörd och milt väder ledde till översvämningar i södra Sverige

Stora nederbördsmängder och snösmältning i södra Sverige ledde till snabb påfyllning av sjöar och markvattenmagasin men också höga vattenflöden och översvämningar.

Senast uppdaterad:

December 2022 - Ett skifte mot högre flöden i söder och lägre i norr

December startade kyligt i Sverige med låga flöden i söder och höga flöden i norr. Vid Lucia var nästan hela landet täckt av snö, men blidvädret i julveckan tärde på snön i södra Sverige och fick flödena att öka. Vid slutet av månaden var flödena över de normala i södra Sverige och under de normala …

Senast uppdaterad:

November 2022 - Vattenflöden över det normala i norr och under det normala i söder

Flödesläget bjöd på ytterligheter åt olika håll i landet under månaden då det i norr var mycket över det normala medan det i söder var mycket under det normala. En stor del av landet blev inbäddat i ett snötäcke, vid slutet av månaden var det främst snö kvar i Norrland.

Senast uppdaterad:

September 2022 - Fortsatt mycket låga flöden i söder

Under september fylldes markvattenhalten på i södra Sverige, vattenföringen påverkades inte så mycket av nederbörden utan var fortsatt mycket låg i Götaland.

Senast uppdaterad: