Vattenföringen fortfarande hög men avtagande i västra Götaland

Vattenföringen i västra Götaland har på de flesta kulminerat men är fortfarande hög. Prognoserna visar på långsamt sjunkande vattenföring men detta kan ändras vid mer regn.

De senaste veckornas regnväder har orsakat mycket hög vattenföring på många håll i västra Götaland, speciellt i Ätran där varningsklass 3, extremt höga flöden, har varit utfärdad. Vattenföringen är fortsatt hög men på de flesta håll minskande. Prognoserna visar på långsamt sjunkande vattenföring men detta kan ändras om det skulle komma mer regn än beräknat. Enstaka vattendrag nedströms sjöar kan fortsätta stiga något under de kommande dagarna.