Prognos visar på lätt islossning i Torneälven den 5 maj

Enligt årets fjärde prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär och äga rum den 5 maj.


Islossningen i Torneälven sker oftast i början av maj i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.


Enligt dagens prognos från SMHI väntas islossningen ske den 5 maj. Islossningen väntas bli av lättare karaktär. Istjockleken i år är mindre än normalt och det har även varit ovanligt kallt i april. I övre delen av Torneälvens avrinningsområde är snömängderna under det normala medan det i nedre delen ligger något över det normala med snö. Vårflodsvolymen väntas därför bli något lägre än normalt.

Definitioner

• En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
• En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
• En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.