Fortsatta indikationer på lättare islossning i Torneälven

Även enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär.

Islossningen i Torneälven sker oftast i början av maj i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.

Även enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen bli av lättare karaktär. Det är dock fortfarande för tidigt att säga något om när islossningsdagen kan tänkas inträffa. Istjockleken i år är mindre än normalt och det har även varit ovanligt kallt i april.

I övre delen av Torneälvens avrinningsområde är snömängderna under det normala medan det i nedre delen ligger något över det normala med snö. Vårflodsvolymen väntas därför bli något lägre än normalt.

Definitioner

  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.