Flödet i Ätran är på neråtgående men fortsatt höga nivåer

Tillrinningen till Ätran fortsätter minska och det gör att vattennivåer och vattenföring minskar långsamt men flödet väntas fortsätta vara över varningsnivå innevarande vecka.

Flödet i mellersta delen av Ätran nedströms Åsunden är fortfarande över nivåer som gäller för varningsklass 1 och flödet i nedre delen av Ätran är fortfarande över varningsklass 2. Nivåerna väntas fortsätta vara över varningsnivå den innevarande veckan på grund av den långsamma minskningen.