Årets fjärde prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets fjärde prognos pekar mot att islossning i Torneälven kommer ske 13 maj, två dagar tidigare än föregående prognos indikerade. Islossningen är förhållandevis sen; den senaste gången islossningen var senare än 13 maj var år 1997. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare karaktär.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är på många håll över det normala (i förhållande till 1981-2010 års medelvärden). Vårflodsvolymen väntas därför bli över det normala.

Den här prognosen (liksom de två föregående) baseras på ett större antal parametrar jämfört med den första, bland annat ingår temperatursummor i Haparanda och Pajala samt flödesförändringar i Kukkolankoski både vad gäller isläggning och islossning.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapportera.
  • Islossningsdatum: Den dag då en flotte som placerats ut på isen passerar mållinjen i Haparanda.