Årets tredje prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets tredje prognos pekar på en relativt sen islossning i Torneälven. Den förväntas nu ske den 15 maj, alltså en betydligt senare islossning än vad som varit fallet de senaste åren. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare karaktär. Ytterligare en prognos kommer i vecka 19.

Den första prognosen som gjordes den 13 april pekade på en islossning av relativt svår karaktär. De två senaste, uppdaterade prognoserna, bygger på fler parametrar än den första och nu väntas en islossning av lättare karaktär. Det faktum att isen har varit relativt tjock i år och att april månad har varit ganska kylig är två faktorer som skulle kunna indikera en svårare islossning, men det som väger över till en lättare islossning är att vi efter en kortare period av värme återigen går mot lägre temperaturer. Detta medför att snösmältningen och vårfloden inte riktigt kommer igång. Hur svår islossningen till slut blir och vilken dag den inträffar på beror till stor del på temperatur- och flödesutvecklingen.

Om islossningen kommer igång först den 15 maj kommer det vara den senaste islossningen på många år. En så pass sen islossning har inte inträffat sedan 1997, då isen gick den 16e maj.  

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är på många håll över det normala (i förhållande till 1981-2010 års medelvärden). Vårflodsvolymen väntas därför bli något över det normala. Samtidigt upplevs isen runt Haparanda som relativt svag.

Den här prognosen (liksom den föregående) baseras på ett större antal parametrar jämfört med den första, bland annat ingår temperatursummor i Haparanda och Pajala samt flödesförändringar i Kukkolankoski både vad gäller isläggning och islossning.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapportera.