Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga i påskhelgen. Islossningen i Haparanda väntas ske 30:e april.Svårighetsgraden för årets islossning i Torneälven väntas bli lättare, en liten risk finns för medelsvår islossning. Hur svår islossningen blir beror mycket på flödesutvecklingen den närmaste veckan. Uppdaterad prognos från SMHI om islossningen kommer senare i veckan.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bl.a. ingår temperatursummor i Haparanda och Pajala samt flödesförändringar i Kukkolankoski både vad gäller isläggning och islossning. Dagen för islossning är fortfarande lite osäker då den är baserad på många prognosdagar, SMHI gör en ny prognos om några dagar.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde ligger under det normala för årstiden. Vårflodsvolymen väntas därför bli lägre än normalt. Istjockleken vid Haparanda är nära det normala.


Definitioner
• En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
• En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
• En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.