Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

I år förväntas islossningen i Haparanda ske först den 11 maj, alltså lite senare än vad som varit fallet de senaste åren. Det här är en tidig prognos som kommer att uppdateras. Hur svår islossningen till slut blir och när den inträffar beror till stor del på utvecklingen av temperaturen och flödet i Torneälven den närmaste veckan.

Den första prognosen som gjordes 13/4 pekade på en islossning av relativt svår karaktär. Den uppdaterade prognosen bygger på fler parametrar än den förra och nu väntas en islossning av lättare karaktär. Isen i Haparanda förväntas lossa först den 11 maj, vilket främst beror på den senaste tidens låga temperaturer. Då dagen för islossning är långt fram i tiden får prognosen ses som relativt osäker. Hur svår islossningen till slut blir och vilken dag den inträffar beror till stor del på temperatur- och flödesutvecklingen den närmaste veckan.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är på många håll över det normala (i förhållande till 1981-2010 års medelvärden). Vårflodsvolymen väntas därför bli något över det normala. Samtidigt upplevs isen runt Haparanda som relativt svag.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bland annat ingår temperatursummor i Haparanda och Pajala samt flödesförändringar i Kukkolankoski både vad gäller isläggning och islossning. En uppdaterad och säkrare prognos från SMHI kommer närmare månadsskiftet.

Definitioner

En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.

En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.

En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.

Islossningsdatum: Den dag då en flotte som placerats ut på isen passerar mållinjen i Haparanda.