2011-04-12 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Snösmältningen har kommit igång i mellersta Sverige. I nordöstra Svealand och sydligaste Norrland resulterar det i ökade flöden. Något mer snö än normalt finns i dagsläget endast i Norrbottens och Västerbottens fjälltrakter.

Vårens intåg över Sverige medför att snötäcket minskar i större delen av landet. Mycket av snön i mellersta Sverige har smält av och det ligger nu mindre snö an normalt på de flesta håll. Undantaget är Norrbottens och Västerbottens fjälltrakter där snötäcket är normalt eller över det normala. I detta område är markvattenhalten något lägre än normalt medan den i resten av landet ligger inom det normala för årstiden.

Avsmältningen har bidragit till att vårfloden har kommit igång på allvar i mellersta Sverige. Flödena ökar speciellt i nordöstra Svealand och sydligaste Norrland. Då det ser ut som om det milda vädret fortsätter i dessa trakter väntas snösmältningen fortsätta och lokalt ge ökade flöden.

Vårflodens tre komponenter

För att vårfloden ska bli mycket eller extremt hög krävs det tre komponenter:

1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek.
2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.