12 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Vattenföringen i vissa vattendrag i norra Götaland och södra Svealand närmar sig varningsklass 1, höga flöden. Flödesökningen har börjat i de östra delarna, men prognosen är osäker p.g.a. oviss snömängd. Under helgen eller tidigt nästa vecka väntas flödesökningen ha nått Värmland och Dalsland och i nuvarande prognos når flödena varningsklass 1. Ökningen beror på snösmältning i kombination med nederbörd då temperaturen dagtid väntas hålla sig över 0°C.