Sjölyftet

För att utveckla redskapen till den svenska vattenförvaltningens arbete behövs bättre information om Sveriges sjöar. Genom sysselsättningsplatser på kommuner, finansierade via Arbetsförmedlingens stödformer, kan sjöarna kartläggas.

SMHI har under de senaste åren arbetat med att ta fram nya redskap för förvaltningen av Sveriges vatten. Flera finns idag tillgängliga som . De bidrar till det underlag som krävs för att uppfylla kraven från EU:s vattendirektiv.

En högupplöst hydrologisk modell, S-Hype, har utvecklats och applicerats för Sverige. Modellen täcker idag 17313 delområden. En ännu finare indelning, till uppemot 30 000 delområden, kommer att krävas framöver.

Ett viktigt steg för utvecklingen av modellen är att bättre kunna beskriva sjöarnas lagringsförmåga. Sverige är ett sjörikt land och sjöarna har en viktig funktion som magasin i vattnets väg genom landskapet.

Svenska sjöar behöver kartläggas

Idag finns omkring 100000 sjöar registrerade i SMHIs databaser, varav cirka 33000 är av speciellt intresse. Djupkartor finns endast för ett fåtal sjöar i databaserna. För modellering av flöden i vattendragen är sjöarnas djup men också utformningen av sjöarnas utlopp och nivåvariationer i sjöarna intressanta.

En hel del material finns troligen på olika kommuner och länsstyrelser. Även andra sjö- och vattendragsdata, t.ex. kemiska vattenanalyser, är av intresse för modellutvecklingen.

Bättre beslutsstöd

Hydrologisk modellering är grunden till flera av de redskap som SMHI tillgängliggör för vattenförvaltningen. Med tillgång till mätdata kan modellerna bli bättre anpassade till lokala förhållanden. Därmed blir de mer användbara som beslutsstöd för främst kommuner och länsstyrelser vid genomförandet av vattendirektivet.

Modellerna används även i den operativa verksamheten och är därför underlag till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten. Med bättre lokal kunskap produceras bättre prognoser och varningar till gagn för lokala aktörer.

Kartläggning via sysselsättningsplatser

SMHI lanserade idén att landets kommuner kartlägger Sveriges sjöar genom sysselsättningsplatser. De kan finansieras via jobb- och utvecklingsgarantin Fas 3. För stöd i rekryteringen av arbetsledare finns nystartsjobb, lönebidrag och särskilt anställningsstöd.

Pilotprojekt Sjölyftet i Norrköping

I Norrköping pågick under tre månader 2010 ett pilotprojekt med praktikplatser inom Lyftet. Resultatet blev 60 karterade sjöar runtom i Norrköpings kommun. SMHI mottog skisser och foton av sjöutloppen kompletterade med mätresultat och noteringar.

Exempel på det insamlade materialet kan ses i bildspelet under rubrik Pilotprojektet.