Hydrologiska varningar och information 2012-2013

Det hydrologiska året 2012/2013 inleddes med mycket nederbörd. Höga flöden förekom på sina håll och under en längre tid rådde högt vattenstånd i de större sjöarna. Landets mellersta östliga delar drabbades värst av vårfloden. Under en lång period sjönk sjöarnas vattennivåer i landets södra delar till följd av sommarens torka. Året avslutades precis som det började i landets norra delar, med en hel del regn.

Hösten

Det hydrologiska året inleddes med en blöt oktobermånad då praktiskt taget hela landet fick mer nederbörd än normalt. Detta ledde till att även flödena i vattendragen blev högre än normalt i stora delar av landet. Speciellt höga var de i Västerbotten och Norrbotten där det i början av månaden inträffade översvämningar på flera håll.

Även vattendrag i Halland och Västergötland, bland annat i Ätran och Viskan hade flöden över det normala. Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren var också dem höga. Under månaden gick vakthavande hydrolog ut med klass 1 varningar för dessa områden.

P.g.a. den nederbördsrika starten på det hydrologiska året var vattennivåerna fortsatt höga. Under den första halvan av november varnade SMHI för högt vattenstånd i Vänern samt höga flöden i flera vattendrag i Värmland och Dalsland som mynnar ut i Vänern. Den 28 november nåddes kulmen 44,88 m, vilket är över sjöns dämningsgräns.

I samband med kraftiga regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Dalsland, Södermanland, Västergötland och Östergötland vilket ledde till problem med avstängda vägar och lokala översvämningar i tätorter.

Vintern

Under första delen av december var det övervägande kyligt väder. Nederbörden lade sig som snö och vattenflödena började i allmänhet avta. Även i Södermanland och Östergötland, vars vattendrag hade höga flöden i slutet av november, sjönk och var i mitten av december runt normala för årstiden. Undantaget var Göta älv som hade höga flöden p.g.a. av Vänerns vattenstånd, vilket ledde till att SMHI gick ut med en klass 1 varning för höga flöden.

Under den sista veckan i december och de första dagarna i januari var det mildväder med både regn och snösmältning i landets södra delar. Vattenflödena steg framförallt i Västra Götaland och SMHI gick ut med en klass 1 varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag i Västra Götaland söder om Vänern i slutet på december och början på januari. I norra Sverige var vattenflödena normala och minskade svagt, men stadigt, under hela december.

Vattenstånden i sjöarna Roxen och Glan var också dem höga och man ökade avtappningen vilket gav höga flöden i Motala ström, framförallt nedströms Roxen. Flödena var även höga i Nyköpingsån, Viskan och Ätran, vilket resulterade i klass 1 varningar. Även andra vattendrag runt om i landet drabbades av höga flöden, men dessa nådde aldrig varningsnivå.

Vattennivåerna i de stora sjöarna fortsatte att vara höga. Vänern låg på en hög nivå hela januari månad och den 10 -11 januari var nivån 50 cm högre än månadsmedelvärdet. Vätterns nivå var c:a 25 cm högre än månadsmedelvärdet. Även Hjälmaren och Mälaren hade ett medelvattenstånd högre än normalt. Det var bara i Storsjön som det var lägre.

I februari sjönk vattennivåerna i både Vänern och Vättern, men var ändå fortsatt höga, p.g.a. deras långsamma hydrologiska system. Hjälmaren och Mälaren hade normala vattennivåer för årstiden medan Storsjön hade sjunkit ytterligare och i slutet av månanden rapporterades den lägsta vattennivån som uppmätts sedan sjön började regleras 1940.

Vattenflödena i februari var nära de normala i nästan hela landet. Under månadens sista dagar skedde en viss snösmältning, men flödena i vattendragen ökade inte nämnvärt.

Våren/Sommaren

Den första ”vårflodsmånaden”, mars, var lugn över hela Sverige. I slutet av april kom värmen och snön som hade legat länge började smälta, och det snabbt. I östra Svealand och norrlandskustens södra delar låg det mer snö än normalt vilket i kombination med regn och snabb snösmältning kom att leda till en vårflod med höga och mycket höga flöden. Villor översvämmades och vägar och järnvägar fick stängas av. I centrala Uppsala ställde Fyrisån till med stora problem och vallar fick sättas upp.

Höga- och mycket höga flöden drabbade norra delarna av Norrland efter höga temperaturer i mitten av maj. Det var normalt med snö, men högtrycket och en snabb snösmältning ledde till klass 1 och klass 2 varningar i flera älvar i norra Norrland och i den norrländska fjällkedjan.

Sommarmånaderna var lugna sett över hela landet. Till skillnad från förra årets höga flöden var det i år torkan som vållade störst problem i södra Götaland där flera sjöar, precis som grundvattnet, nådde väldigt låga nivåer.

Det hydrologiska året avslutades med ett ordentligt nederbördsområde som tog sig in över södra och mellersta Norrland och gav upphov till höga flöden i små och mellanstora vattendrag. Ångermanälven och några av dess biflöden drabbades av mycket höga flöden.
 

Utgivna varningar

Nedan visas de varningar och den information som hydrologiska varningstjänsten gav ut under det hydrologiska året 2012-2013 (från oktober 2012 till och med september 2013).

Vid årsskiftet 2009-2010 genomfördes en begreppsförändring. Från januari 2010 innebär en utskickad "Hydrologisk information" en förvarning inför ett allvarligare flöde. Övrig information, som inför vårflod, torka och hydrologiska månadssammanfattningar, ges ut som hydrologiska lägesbeskrivningar.

Observera att de varningar som finns nedan är tidigare varningar och inte längre aktuella. För att se aktuella hydrologiska varningar, följ länken till höger.
 

2013-09-24 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-09-23 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-09-22 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-09-21_kl22 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-09-21 kl 19_VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-09-20 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-09-19 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-27 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-26 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-05-25 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-05-24 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-05-23 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-22 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-21 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-20 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-19 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-18 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-05-17 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-26 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-25 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-24 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-22 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-21 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-19 VARNING kl 2 Mycket högt flöde

2013-04-18 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-17 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-16 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-15 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-04-14 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-12 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-08 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-07 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-05 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-04 VARNING kl 1 Högt flöde(2)

2013-01-04 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-03 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-02 VARNING kl 1 Högt flöde

2013-01-01 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-12-30 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-12-14 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-12-12 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-12-03 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-11-16 Hydrologisk information

2012-11-14 VARNING kl 1 Högt flöde & vattenstånd

2012-11-12 VARNING kl 1 Högt flöde & vattenstånd

2012-11-11 VARNING kl 1 Högt flöde & vattenstånd

2012-11-09 VARNING kl 1 Högt flöde & vattenstånd

2012-11-08 VARNING kl 1 Högt flöde & vattenstånd

2012-11-07 Hydrologisk information

2012-11-05 Hydrologisk information

2012-11-05 VARNING kl 1 Högt flöde_ vattenstånd

2012-11-04 VARNING kl 1 Högt vattenstånd

2012-11-03 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-11-02 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-10-20 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-10-06 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-10-02 VARNING kl 1 Högt flöde

2012-10-01 VARNING kl 1 Högt flöde