SIMAIR underlag för Smålandskommuners rapportering

SMHI har utfört beräkningar med SIMAIR-väg åt Jönköpings läns Luftvårdsförbund som ett led i rapporteringen till Datavärdskapet för luftkvalitet.

Kartor har tagits fram för PM10, NO2 och bensen. Figurernas färgkodning av gatorna visar tydligt var man har överskridande av miljökvalitetsnormen (rött) eller övre respektive nedre utvärderingströskel (orange respektive gult). Explicita siffervärden presenterades i tabellform.

Ett test genomfördes också av att ta fram figurer som sammansmälter resultaten från SIMAIR-väg med särskilda beräkningar som gjordes med SIMAIR-korsning. På detta sätt kombineras fördelarna med båda systemen – gridrutsberäkningarna från SIMAIR-korsning med dess yttäckande kartbild av haltfördelningen och de riktigt lokala gaturumshalterna från SIMAIR-väg.

Vid denna rapportering var det inte möjligt att få fram beräkningar för det senaste året (2012). Troligen kommer inför nästa årsrapportering stadgandet om slutdatum för beräkningar att flyttas fram till 1 juni, vilket vi räknar med ska göra det möjligt att få med beräkningar för det närmast föregående året (som då blir 2013).

Arbetet presenterades av SMHI på Länsluftsdagen som anordnades i Jönköping i samband med Luftvårdsförbundets årsmöte den 19 april i år. Luftvårdsförbundet omfattar idag 13 kommuner, stora som små.