SIMAIR basår 2017 klart – högre utsläpp av kväveoxider från dieselbilar

Nu är basår 2017 i luftkvalitetssystemet SIMAIR färdigställt. En nyhet i år är att emissionsdatabaserna är uppdaterade för att ta hänsyn till de högre utsläppen av kväveoxider från dieseldrivna personbilar som har uppmärksammats på senare år.

De senaste åren har det uppmärksammats att utsläppen av kväveoxider (NOx) från främst dieseldrivna personbilar skiljer sig i verkliga trafikmiljöer jämfört med utsläppen som registreras i EUs testcykler i laboratoriemiljö. Det har rapporterats om ett systematiskt fusk inom fordonsindustrin.

I det nya basåret 2017, som du som SIMAIR-användare nu kan använda, har utsläppen av NOx justerats för att ta hänsyn till denna avvikelse.

En uppräkning av NOx-utsläppen med ca 10-15 %

I de tidigare emissionsdatabaserna i SIMAIR användes version 3.2 av avgasemissionsmodellen HBEFA. I de nya emissionsdatabaserna för 2017 används istället HBEFA version 3.3, som tar hänsyn till de högre NOx-emissionerna från dieseldrivna personbilar.

– Störst blir skillnaden för nyare dieseldrivna personbilar där utsläppen av kväveoxider har reviderats avsevärt. Sett till hela fordonsflottan blir utsläppen för personbilar ca 10-15 % högre, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI.

För luftkvalitet är det lokala bidraget från vägtrafik mycket betydelsefullt för halterna av kvävedioxid (NO2).

– Vi har under en lång tid sett att modellberäkningar systematiskt underskattar halterna av kvävedioxid jämfört med mätningar. Med mer realistiska beskrivningar av utsläppen kommer kvaliteten på modellberäkningarna att öka.

Till nästa års basår i SIMAIR (som lanseras våren 2019) kommer motsvarande uppräkning även att göras för emissionerna som används för beräkning av bakgrundshalter.

Mer om SIMAIR basår 2017

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för basår 2017.