Ökad kvalitet i SIMAIR – lansering av basår 2016

Nu är basår 2016 i luftkvalitetssystemet SIMAIR färdigställt, vilket betyder att du som användare kan utföra beräkningar för kalenderår 2016. I år har vi gjort en extra satsning för att säkerställa och öka kvaliteten i alla beräkningsstegen av SIMAIR.

En av de stora fördelarna med SIMAIR är att alla nödvändiga indata till beräkningarna är inbyggda i systemet, såsom meteorologi och utsläppsdata. Detta gör att det går snabbt och enkelt för dig som användare att komma igång och utföra beräkningar i SIMAIR.

Varje år producerar SMHI på våren dessa indata till SIMAIR avseende föregående kalenderår. Dessa förberäknade data – i form av regionala och urbana bakrundshalter, meteorologi samt emissionsdatabaser – kallas basår i SIMAIR.

Nu finns basår 2016 tillgängligt i SIMAIR. Det nya basåret innehåller både kvalitetsförbättringar och nya funktionaliteter.

Förbättrade bakgrundshalter

En extra satsning har i år gjorts för att kvalitetssäkra alla beräkningsstegen vid produktionen av basåret.

– Ett av de områden som vi har fokuserat på är emissioner, eftersom utsläppens storlek tillsammans med de antaganden som görs om exempelvis utsläppshöjder har stor påverkan på bakgrundshalterna, säger Fredrik Windmark, projektledare på SMHI för basår 2016.

– Vi har även förbättrat uppdelningen i regionalt haltbidrag för kvävedioxid mellan internationellt och Sverigebidrag.

Arbetet med de förbättrade indata till beräkningarna har gett resultat.
 
– För dig som SIMAIR-användare innebär det att bakgrundshalterna av i synnerhet kvävedioxid och bensen blir högre för basår 2016 jämfört med basår 2015. Detta medför att överensstämmelsen mot mätdata generellt blir bättre, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI.

Jämförelse basår 2016 och 2015 för Falun
I det nya basåret i SIMAIR har vi gjort en extra satsning för att öka kvaliteten på de förberäknade bakgrundshalterna. Exemplet ovan visar årsmedelvärde av NO2 för urban bakgrund (regionalt + urbant bidrag) för Falun tätort för basår 2016 jämfört med 2015. De högre haltnivåerna i basår 2016 stämmer bättre överens med mätningar. Förstora Bild

Ny funktionalitet: Vilka källor bidrar mest till luftföroreningarna?

Det nya basåret i SIMAIR innehåller även en ny funktionalitet; källfördelning. Nu är det möjligt att separera det urbana haltbidraget i olika källbidrag.

– Med denna nya funktionalitet blir det möjligt att undersöka vilka källor inom tätorten som bidrar mest till luftföroreningarna i urbana bakgrunden. Vägtrafiken och den småskaliga vedeldningen är två exempel på betydelsefulla källor, och för vissa kommuner kan exempelvis sjöfarten och industrier ha en påverkan, säger Stefan Andersson.

Du som SIMAIR-användare når den nya funktionaliteten i listan där övriga bakgrundshalter kan visualiseras, se bilden nedan. För att öka användbarheten ytterligare kommer denna funktionalitet senare i år presenteras tydligare i gränssnittet.

Basår 2016 Falun Arbetsmaskiner NO2
Med den nya funktionaliteten källfördelning är det möjligt att undersöka vilka utsläppskällor som bidrar mest till luftföroreningshalterna för det urbana haltbidraget i tätorten. Exemplet ovan visar haltbidraget av NO2 från arbetsmaskiner för Falun tätort år 2016. Du som SIMAIR-användare når den nya funktionaliteten i listan enligt den röda markeringen. Förstora Bild

Rapportering av modelldata senast 30 juni

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata.

Rapportering av modelldata ska ske senast 30 juni. En vägledning för rapporteringen, med SIMAIR som exempel, finns på webbsidan för Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

Mer om SIMAIR basår 2016

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för basår 2016.