Ny studie utvärderar SIMAIR mot mätningar

SIMAIR är ett nationellt modellsystem för luftkvalitet som används av 50-talet kommuner i Sverige. God kvalitet är en viktig aspekt i hela kedjan i SIMAIR. Nu finns en ny rapport tillgänglig där SIMAIR har validerats mot mätningar för åren 2014-2016.

Validering av SIMAIR mot mätningar för basåren 2014-2016 omfattar 25 mätstationer i trafikmiljöer och 12 mätstationer i urban bakgrund i olika delar av Sverige.

SIMAIR uppfyller kvalitetsmålen i trafikmiljöer

– I trafikmiljöer kan vi konstatera att SIMAIR uppfyller kvalitetsmålet för modellberäkningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och EUs Luftdirektiv, för alla ingående ämnen och år, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI och ansvarig för valideringsstudien.

– Validering mot mätdata är ett viktigt sätt för att säkerställa att modellberäkningarna håller god kvalititet och det utgör också ett viktigt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete av SIMAIR.

Hänsyn till trafikkö förbättrar resultaten för kvävedioxid

En ny funktionalitet som infördes i den senaste versionen av SIMAIR är att det är möjligt att ställa in trafikkö och trafikvariation. Detta har gett goda resultat och har medverkat till att överensstämmelsen mot mätdata nu är bättre för kvävedioxid (NO2) i trafikmiljöer.

– Trafikkö har stor påverkan på storleken av avgasutsläppen. Användare av SIMAIR rekommenderas att alltid ställa in kösituationen för vägtrafiken, i synnerhet om det är höga trafikmängder och få körfält.

En svag tendens till underskattning av NO2 kan generellt observeras i trafikmiljöer, men det bör beaktas att SIMAIRs basår 2014-2016 baserades på en tidigare version av avgasmodellen HBEFA, som inte tog hänsyn till högre NOx-utsläpp från dieseldrivna personbilar. I basår 2017 har den nya versionen, HBEFA 3.3, införts.

I urban bakgrund underskattar dock SIMAIR halterna av kvävedioxid mer, i synnerhet i norra Sverige och inlandet. Detta är något som det kommer jobbas vidare med i kommande års basårsproduktion i SIMAIR.

Targetplot SIMAIR NO2 2016
Ett så kallat Targetdiagram visar hur väl modellberäkningarna i SIMAIR överensstämmer med mätningar. Exemplet visar resultatet för kvävedioxid för trafikmiljöer år 2016. Ett resultat innanför den gröna cirkeln är ett bra resultat. Diagrammet har tagits fram med hjälp av FAIRMODEs verktyg Delta-tool.

Dammbindningsmedel har gett lägre partikelhalter

För partiklar (PM10) överskattar SIMAIR halterna generellt jämfört med mätningarna. Detta är dock förväntat, eftersom ingen hänsyn har tagits för användning av dammbindningsmedel. Kommuner och Trafikverket har de senaste åren – med stor framgång – lyckats sänka partikelhalterna genom att använda dammbindningsmedel på senvintern och våren. Detta har varit inriktat till de mest belastade gatorna, där ofta även mätstationerna för luftkvalitet finns placerade.

I SIMAIRs nuvarande resuspensionsmodell är det inte möjligt att modellera effekten av dammbindningsmedel. Om du som användare vet att dammbindningsmedel används i den trafikmiljö som du modellerar, rekommenderas att du justerar halterna enligt resultaten i denna valideringsstudie.

Notera dock att för de flesta gator i Sverige används inte dammbindning och för dessa miljöer ger SIMAIR rimliga PM10-halter.

Hur har valideringen gjorts?

Valideringen av SIMAIR omfattar 25 mätstationer i trafikmiljöer och 12 mätstationer i urban bakgrund för åren 2014-2016. Vid valet av mätstationer har ambitionen varit att få en bra geografisk spridning i landet och att inkludera olika typer och storlekar av tätorter. Kommuner där SIMAIR används har varit i särskild fokus.

För varje väg har kommunen kontaktats för att uppdatera trafikdata och gaturumsdimensioner, så att de får så bra och representativa värden som möjligt. SMHI har även samlat in information om trafikkö- och trafikvariation i den mån kommunen har haft dessa uppgifter. Om detta ej har funnits tillgängligt har uppskattningar gjorts av kommunen eller av SMHI. Därefter har modellering gjorts representativt för mätstationens placering.

Validering och jämförelse mot mätdata har gjorts med olika metodiker, vilket även innefattar valideringsverktyget Delta-tool som har tagits av den europeiska expertgruppen FAIRMODE.