Kvalitetsförbättring av SIMAIR-väg

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att öka kvaliteten i SIMAIRs beräkningar. En förbättring har nu införts, vilket får till följd att du nu får något högre halter av kvävedioxid i SIMAIR-vägs beräkningar än tidigare.

Arbete med förbättring av SIMAIR är något som pågår kontinuerligt. Tidigare har bland annat SIMAIRs urbana spridningsmodell BUM förbättrats för att bättre beskriva spridningen under starkt stabila atmosfäriska förhållanden.

Nu har turen kommit till den lokala spridningsmodellen för gaturum, OSPM.

Vad blir följden av förändringen?

Förändringen får till följd att dina beräkningar av NO2 i SIMAIR-väg blir något högre än tidigare. Detta kommer överlag leda till att beräkningarna överensstämmer bättre med uppmätta halter.

Varför införs den här förändringen?

Förbättringen grundar sig i SIMAIRs gaturumsmodell OSPM, där beräkningarna nu har anpassats för att bättre representera dagens moderna emissionsmodeller som används i SIMAIR.

OSPM-modellen har från början utvecklats i Danmark och där har man sedan tidigare infört dessa förändringar.

Vad förändras i modellen?

Förändringar som gjorts i Danmark

Den spridningsmodell för gaturum som används i SIMAIR (OSPM) är utvecklad i Danmark. Vid utvecklingen av modellen har en förenklad emissionsmodell för kväveoxider använts. Under de senaste åren har man i Danmark gått över till en mer avancerad emissionsmodell (COPERT) med lägre emissioner av kväveoxider, vilket har fått effekten att också kväveoxidhalter underskattas i modellen.

För att komma till rätta med detta problem har en statistisk undersökning av OSPMs olika parametrar genomförts i Danmark, varvid man funnit att OSPM partametern froof behöver ändras för att erhålla bättre resultat jämfört med mätdata. froof anger förhållandet mellan vindhastigheten i taknivå och  vindhastigheten mätt i en mast ovan tak. Genom att ändra denna parameter från 0.82 till 0.40 erhålls nu god överenstämmelse med mätdata för danska data (Ketzel et al., 2012).

Förändringar som nu görs i SIMAIR-väg

En liknande utveckling har vi också haft i Sverige. Tidigare använde vi OSPM tillsammans med en enklare emissionsmodell (EVA). SIMAIR använder numera en mer avancerad emissionsmodell (HBEFA) med lägre emissioner av kväveoxider. Det har också hos oss medfört att vi under de senaste åren underskattar modellerade halter av kväveoxider.

För att komma till rätta med detta genomför vi nu samma förändring som den i Danmark, nämligen att för kväveoxider ändra froof från 0.82 till 0.4. Det medför att halterna av kväveoxider blir högre och därför överensstämma bättre med mätdata. 

För tillfället görs inga förändringar av froof för PM10 och bensen. För PM10 domineras halterna av slitagepartiklar, som modelleras med hjälp en emissionsmodell som har utvärderats mot mätdata i gaturum med OSPM och med froof lika med 0.82. För bensen görs för närvarande inte heller några förändringar då SIMAIR tenderar att överskatta dessa halter något.

Referens

Ketzler, M. et al., 2012. Evaluation of the Street Pollution Model OSPM for Measurements at 12 Street Stations Using a Newly Developed and Freely Available Evaluation Tool. J Civil Environ Eng S1:004.