Kurs i SIMAIR och dess användning

Den 5 november anordnades på SMHI i Norrköping en heldagskurs om SMHIs luftkvalitetssystem SIMAIR. Kursen vände sig till nya användare, liksom även till befintliga användare som ville fräscha upp kunskaperna och kanske lära sig lite nytt om användningen av systemet.

SIMAIR är ett verktyg som många kommuner och regionala aktörer har valt att använda sig av i sitt arbete med att kontrollera och förbättra luftkvaliteten.

Dagen inleddes med att ge en allmän kunskapsbas om luftkvalitet i Sverige och om SIMAIRs grundläggande uppbyggnad – databaser, emissioner, meteorologi och spridningsmodeller på olika skalor. Största delen av förmiddagen ägnades ändå åt praktiska övningar där deltagarna lärde sig hantera SIMAIRs gränssnitt och dess huvudfunktioner.

Efter lunchen i SMHIs restaurang fick deltagarna lära sig vad man behöver tänka på vid genomförandet av en beräkning. Samtidigt behandlades också den viktiga kvalitetssäkringen.

Aktuella frågeställningar inom luftkvalitet i Sverige

Andra fokuspunkter under eftermiddagen var tillämpade övningar med SIMAIR för aktuella frågeställningar inom luftmiljö i Sverige. Ett fokusområde var dubbdäckens påverkan på partikelhalterna.

- Dubbdäcken har en negativ inverkan på luftkvaliteten i Sverige och minskad dubbdäcksanvändning anses vara en viktig åtgärd för en bättre luftkvalitet i Sverige, säger Christian Asker, luftmiljökonsult på SMHI och en av lärarna på kursen.

- Detta är ett exempel på frågeställning där SIMAIRs resultat ger ett viktigt underlag för kommuner, samhällsplanerare och beslutsfattare i arbetet för en bättre luftkvalitet.

Utöver dubbdäcksminskning studerades även hur en ökande andel dieseldrivna personbilar inverkar på kvävedioxidhalterna. Slutligen diskuterades och undersöktes hur byggnader och gaturummets utformning påverkar halterna.

Dagen före SIMAIR-dagen hade Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller hållit en kurs på SMHI om grunderna i luftkvalitetsmodellering. Många av dagens deltagare var med också i den utbildningen och hade stannat över natten i Norrköping.

SIMAIR-kurs på SMHI 2014-11-05
Under SIMAIR-kursen fick deltagarna undersöka aktuella frågeställningar om luftkvalitet i Sverige genom praktiska tillämpade övningar.