Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Luftkvalitetskontroll för kommuner i Jönköpings län

Varje svensk kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls inom kommunen. Jönköpings läns luftvårdsförbund valde att låta SMHI utföra beräkningar med SIMAIR-väg för de tretton ingående kommunerna och rapportera in resultaten till Naturvårdsverkets …

Senast uppdaterad:

Begränsningar av luftföroreningar ger effekt på klimatet i Arktis

Begränsningar i utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar skulle kunna ge en viss dämpande effekt av klimatförändringen i Arktis. Resultatet skulle visa sig snabbare än vid en minskning av koldioxidutsläpp. Det är dock helt avgörande vilka utsläpp som minskas, eftersom en del luftföroreningar …

Senast uppdaterad:

Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd

Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar? I så fall, vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden? Det ska ett nytt nordiskt forskningssamarbete söka svar på.

Senast uppdaterad:

Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller bjuder in till en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Senast uppdaterad:

Vägledning för bättre luftkvalitetsberäkningar i Umeå

Umeå kommun använder SMHIs luftkvalitetsverktyg SIMAIR för att kartlägga och följa upp luftkvalitet i tätorten och resultaten utgör ett viktigt underlag i kommunens långsiktiga planering. På uppdrag av Umeå kommun har SMHI tagit fram ett användarvänligt vägledningsdokument som presenterades på …

Senast uppdaterad:

Ny forskning visar hälsopåverkan från vedrök

Småskalig vedeldning är en betydande källa till luftföroreningar. Kunskapen är dock begränsad om vilka effekter vedeldningen har på människors hälsa. SMHI har i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och Umeå Universitet kartlagt situationen i Umeå med omnejd.

Senast uppdaterad:

Ozon nyhet i övervakningen av luftmiljön

Nu finns SMHIs årliga kartläggning av luftkoncentrationer och nedfall av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige tillgänglig att ladda ner för år 2013. Nytt för detta år är att flera mått på marknära ozon har lagts till i den nationella miljöövervakningen som SMHI utför på uppdrag av …

Senast uppdaterad:

Nytt SIMAIR under utveckling

SIMAIR kommer att få ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt. Den nya versionen som planeras till årsskiftet 2015-2016 bygger vidare på SIMAIRs koncept, men med avsevärda förbättringar.

Senast uppdaterad:

Två kurser i luftkvalitetsmodellering

Den fjärde och femte november anordnades två kurser i luftkvalitetsmodellering. Den första gavs av Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller och syftade till att ge ovana modellanvändare en grundläggande genomgång av teorin nödvändig för en bra modellberäkning. Dagen därpå gav SMHIs …

Senast uppdaterad:

Hur stora är utsläppen i ditt län?

Storlek och trender av utsläpp är viktiga bland annat för klimat- och miljömålsuppföljning samt luftkvalitetsberäkningar. I den nationella databasen kan du ta del av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser och jämföra olika sektorers bidrag.

Senast uppdaterad: