Två kurser i luftkvalitetsmodellering

Den fjärde och femte november anordnades två kurser i luftkvalitetsmodellering. Den första gavs av Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller och syftade till att ge ovana modellanvändare en grundläggande genomgång av teorin nödvändig för en bra modellberäkning. Dagen därpå gav SMHIs affärsavdelning en kurs där användningen av modellsystemet SIMAIR lärdes ut.

Mycket av fokus på båda kurserna var utbyte av erfarenheter där deltagarna kunde lära av varandras sätt att arbeta med luftkvalitetsmodeller.

Kurs i teorin nödvändig för en bra modellberäkning

Kursen av Reflab - modeller vände sig till ovana modellanvändare och arrangör för kursen var Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

Fokus låg på att förbättra kunskaperna om luftkvalitetsmodellers teoretiska grund och att samtidigt ge ett bättre grepp om hur man kan arbeta med modeller. Modelleringens möjligheter och begränsningar gicks igenom, liksom hur ett berikande samspel mellan beräkningar och mätningar kan se ut.

- Kursen i luftkvalitetsmodellering ger möjlighet att praktisk fördjupa sig i exempel som man sedan direkt kan diskutera och därmed få svar på problem och funderingar, säger Anna-Karin Olsson, miljöinspektör i Falu kommun och en av deltagarna på kurserna.

Falu kommun har under flera år arbetat med luftkvalitetsmodeller bland annat som stöd i planärenden.  

- Kursen har också gett ökad kunskap och förståelse för vad som påverkar och har betydelse för luftföroreningshalterna i gaturummen och det är viktigt att man noga ser över så att indata i modellerna blir så korrekta som möjligt.

Utbyte av erfarenheter

Deltagarna fick lära sig om olika typer av modeller och deras användningsområden. Modellernas viktigaste byggstenar beskrevs, såsom emissioner, meteorologi och atmosfärskemi. Vikten av högkvalitativa indata betonades och kvalitetssäkring som ett centralt verktyg beskrevs.

Flera av dagens ämnen var föremål för gruppdiskussioner där syftet var att utbyta erfarenheter med varandra.

För de deltagare som använder eller kommer att använda SMHIs modellsystem SIMAIR erbjöds en mer praktisk inriktad kurs i detta ämne under den påföljande dagen.

Kurs i luftkvalitetsmodellering av Reflab-modeller
På Reflab - modellers kurs varvades teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner. På bilden förklarar Sofi Holmin Fridell, en av lärarna på kursen, hur en luftkvalitetsmodell fungerar.

SIMAIR-kurs med praktiska övningar

SIMAIR är ett verktyg som många kommuner och regionala aktörer har valt att använda sig av i sitt arbete med att kontrollera och förbättra luftkvaliteten.

Dagen inleddes med att ge en allmän kunskapsbas om luftkvalitet i Sverige och om SIMAIRs grundläggande uppbyggnad – databaser, emissioner, meteorologi och spridningsmodeller på olika skalor. Största delen av förmiddagen ägnades ändå åt praktiska övningar där deltagarna lärde sig hantera SIMAIRs gränssnitt och dess huvudfunktioner.

Efter lunchen i SMHIs restaurang fick deltagarna lära sig vad man behöver tänka på vid genomförandet av en beräkning. Samtidigt behandlades också den viktiga kvalitetssäkringen.

Aktuella frågeställningar inom luftkvalitet i Sverige

Andra fokuspunkter under eftermiddagen var tillämpade övningar med SIMAIR för aktuella frågeställningar inom luftmiljö i Sverige. Ett fokusområde var dubbdäckens påverkan på partikelhalterna.

- Dubbdäcken har en negativ inverkan på luftkvaliteten i Sverige och minskad dubbdäcksanvändning anses vara en viktig åtgärd för en bättre luftkvalitet i Sverige, säger Christian Asker, luftmiljökonsult på SMHI och en av lärarna på kursen.

- Detta är ett exempel på frågeställning där SIMAIRs resultat ger ett viktigt underlag för kommuner, samhällsplanerare och beslutsfattare i arbetet för en bättre luftkvalitet.

Utöver dubbdäcksminskning studerades även hur en ökande andel dieseldrivna personbilar inverkar på kvävedioxidhalterna. Slutligen diskuterades och undersöktes hur byggnader och gaturummets utformning påverkar halterna.

Dagen före SIMAIR-dagen hade Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller hållit en kurs på SMHI om grunderna i luftkvalitetsmodellering. Många av dagens deltagare var med också i den utbildningen och hade stannat över natten i Norrköping.

SIMAIR-kurs på SMHI 2014-11-05
Under SIMAIR-kursen fick deltagarna undersöka aktuella frågeställningar om luftkvalitet i Sverige genom praktiska tillämpade övningar.