SMHI gör beräkningar åt luftvårdsförbundet i Jönköpings län

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att varje år rapportera om sin luftkvalitet. I det arbetet är SIMAIR-väg ett lämpligt redskap. Rapporteringsskyldigheten vad gäller modellering kan fullgöras av någon person i kommunens förvaltning som kan använda SIMAIR eller genom att engagera SMHI i arbetet. Jönköpings läns luftvårdsförbund har valt den senare möjligheten.

För andra året i rad har SMHI utfört luftkvalitetsberäkningar med verktyget SIMAIR-väg åt 13 kommuner som ingår i Jönköpings läns luftvårdsförbund. Beräkningarna är ett led i kommunernas uppfyllande av skyldigheten att varje år rapportera till Naturvårdsverkets Datavärdskap Luft.

Varje kommun har kunnat välja ut de tio gatuavsnitt som man bedömt som mest intressanta (eventuellt kritiska) för jämförelse med miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. Det är tre föroreningar som i första hand är aktuella för normkritiska halter: Partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och bensen (C6H6). Det är för dessa som beräkningar har utförts.

Det är nästan alltid i trafikmiljöer som de för allmänheten högsta föroreningshalterna inträffar i vårt land. Miljökvalitetsnormerna anses gälla på t.ex. trottoarer, gång- och cykelbanor, men inte ute på körbana för bilar eller i tunnelmiljö. Arbetsplatser är undantagna från normerna och därmed gäller de inte inom inhägnat industriområde.

Något lägre halter av partiklar och bensen

Trenden från redovisningen i fjol skiljer sig mellan föroreningarna. Partikel- och bensenhalterna har i regel gått ner något, medan det för kvävedioxidhalterna inte finns någon enhetlig trend.

De SIMAIR-beräknade gatusträckorna i Vetlanda, som var en av tätorterna i studien, visas på kartan till höger med färger som indikerar olika haltnivåer. Det är partikelhalter som visas, närmare bestämt 90-percentil av dygnsmedelvärden som var det ogynnsammaste haltmåttet med hänsyn till utvärderingströsklar. Normerna klarades däremot med god marginal. Om rött hade förekommit så symboliserar det normöverskridande, orange klarad norm men överskriden övre utvärderingströskel. Gult indikerar att nedre men inte övre utvärderingströskel överskrids.

Det är ett treårigt avtal som har ingåtts mellan SMHI och luftvårdsförbundet. Ett år återstår således av avtalsperioden och under första halvan av 2015 kommer halter för 2014 att beräknas. Detta enligt en tidplan som anpassas till den nyligen av Naturvårdsverket utsträckta rapporteringstiden för modellberäkningar (30 juni, tidigare gällde 31 mars).

SIMAIR-beräkningar för Vetlanda
Beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalter av partiklar (PM10) i Vetlanda 2012. Sträckor av Storgatan och Nygatan har beräknats ha halter mellan nedre och övre utvärderingströskel och markeras därför gult. På Nygatan har tröskeln överskridits enbart på den södra sidan av gatan. Förstora Bild