Sjöfartens påverkan på Göteborgsluften

Göteborg överskrider regelbundet luftkvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. En studie från SMHI visar att sjöfarten står för en relativt liten del av luftföroreningarna i centrala Göteborg och att en minskning av sjöfarten enbart skulle leda till mindre förbättringar av luftkvaliteten.

Utsläppen från sjöfart i Europas farvatten ökar. Detta beror på en växande sjöfartssektor samt eftersläpande lagstiftning för sjöfarten jämfört med landtrafiken. Utsläppen från fartyg består bland annat av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10) som tillsammans orsakar skador på ekosystem och människors hälsa.

Göteborg har Skandinaviens största hamn och överskridander regelbundet luftkvalitetsnormerna för NO2och PM10. SMHI har under våren på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt sjöfartens betydelse på luftkvaliten i Göteborg. I den genomförda studien har en utsläppsinventering för NO2, PM10 och SO2 gjorts och fördelats på fyra sektorer; sjöfart, vägtrafik, småskalig uppvärmning och övrigt. Inventeringen täcker data för ett år (2010-09-01 till 2011-09-01).

Sjöfarten liten betydelse

Resultaten från den genomförda studien visar att den årliga medelhalten i Göteborgs centrala delar till 10 % för NOx och 25 % för SO2 bestod av utsläpp orsakade av sjöfarten. Detta motsvarar en NOx-koncentration på 3.22 µg/m3 och en SO2-koncentraion på 0.71 µg/m3. Av de totala utsläppen i området kom däremot nästan 30 % av NOx och mer än 50 % av SO2 från sjöfarten. Drygt 10 % av de totala PM10-utsläppen kom från sjöfarten. Bidraget från sjöfarten till halterna av PM10 var dock försumbara.

Undersökningen visade också att en minskning eller ökning av sjöfarten med 25 % i det undersökta området skulle leda till relativt små förändringar i luftföroreningshalterna i centrala Göteborg. Förändringen av årsmedelhalten av NO2 skulle uppgå till 0.2-0-6 µg/m3. För 98-percentilen skulle förändringen kunna uppgå till 1 µg/m3 i områden med mycket sjöfart.

Totalt visade studien att de höga halterna av luftföroreningar i centrala Göteborg orsakas av en mix av källor. Olika åtgärder riktade mot olika utsläppssektorer behöver därför sannolikt sättas in för att minska halterna till acceptabla nivåer.

Så genomfördes studien

Sjöfartsutsläppen har beräknats med verktyget Shipair i luftvårdssystemet Airviro. Shipair baseras på insamlad AIS-data vilket resulterar i att alla fartyg i det avsatta området med en AIS-transponder var femte minut identifieras på dess faktiska position. Med denna information och emissionsfaktorer som erhålls från Sjöfartsverket beräknas fartygens emissioner.

Utsläpp från vägtrafiken har hämtats från SIMAIR/Nationella vägdatabasen. För den småskaliga uppvärmningen har emissionerna erhållits från den geografiska fördelningen av emissioner som årligen utförs av SMED. Kategorin övriga källor, som till stor del består av emissioner från energiförsörjning och industriella källor, kommer från SMED samt från Göteborgs miljöförvaltning.

Utsläppen från de olika källorna användes som indata i spridningsmodellen SMHI Gauss, även den en del av Airviro. Beräkningarna för varje sektor genomfördes med en upplösning på 100×100 meter. Utsläpp som skett utanför Göteborgsområdet beräknades med den regionala spridningsmodellen MATCH och adderades till de lokala beräkningarna i efterhand.

Sjöfart och luftkvalitet 02
Fördelning mellan olika utsläppssektorer. Observera att avgasemissioner från vägtrafik endast kan förväntas motsvara ca 10 % av de totala emissionerna av PM10 från vägtrafik. Sjöfartens emissioner av SO2 har korrigerats för överskattad svavelhalt i bränslet. Förstora Bild
Sjöfart och luftkvalitet 03
Olika sektorers bidrag till årsmedelhalten av olika ämnen vid Femmans mätstation i centrala Göteborg. Förstora Bild