SIMAIRs basår 2007 färdigt

Nu finns basåret 2007 färdigt att användas i SIMAIR. En rad förbättringar har gjorts i modellen jämfört med tidigare år.

En av nyheterna är att den spridningsmodell som används för att beräkna tätorternas bakgrundshalter har förbättrats. Den nya modellen kan bättre hantera meteorologin i norra Sverige.

- Den tidigare versionen av modellen underskattade halterna av kväveoxider vid starkt stabila atmosfäriska förhållanden, som är vanligare i norra Sverige. Nu överensstämmer modelldata bättre med mätdata, säger Christian Asker som är teknisk systemförvaltare.

Bättre beskrivning av bensen och dubbdäcksanvändning

I det nya basåret har emissionsfaktorerna för bensen korrigerats, då den tidigare legat högt jämfört med mätningar. Även parametern dubbdäcksanvändning, som bland annat påverkar partikelhalterna, beskriver nu verkligheten bättre.

- Dubbdäcksanvändningen redovisas numera årsvis per Trafikverksregion, mot tidigare tre områden för hela Sverige, säger Christian Asker. Det ger en finare upplösning och högre noggrannhet.

Nytt koordinatsystem nästa basår

Arbetet med att beräkna 2008 års basår pågår sedan en tid och beräknas vara färdigt under våren 2011. I samband med framtagandet byts koordinatsystemet ut från nuvarande RT90 till SWEREF 99. Mer information om hur detta påverkar användarna kommer under våren.