Ozon nyhet i övervakningen av luftmiljön

Nu finns SMHIs årliga kartläggning av luftkoncentrationer och nedfall av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige tillgänglig att ladda ner för år 2013. Nytt för detta år är att flera mått på marknära ozon har lagts till i den nationella miljöövervakningen som SMHI utför på uppdrag av Naturvårdsverket.

Miljöövervakningen av luftföroreningar som SMHI ansvarar för är en del i uppföljningen av de nationella miljömålen; framförallt Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft. Marknära ozon skadar människors och djurs hälsa, material och växtlighet och är ett viktigt tillskott i 2013 års i sammanställning.

Används i nationell och internationell rapportering

- Med resultaten från miljöövervakningen av marknära ozon kan vi kontrollera ifall Sverige överskrider satta gränsvärden och preciseringar, och i de fall där de överskrids kan vi övervaka att läget förbättras från år till år, säger Camilla Andersson, forskningsledare i regionalskalig luftmiljö på SMHI.

Resultaten presenteras som kartor av årsvärden. För marknära ozon redovisas tio olika mått, bland annat SOMO35 och AOT40, som är indikatorer för hälso- respektive växtpåverkan. De utvalda måtten har förankring i EU-lagstiftning och miljömålens preciseringar, och visar på ifall Sverige uppfyller de krav som ställs på oss.

Nu finns ozon i SMHIs karttjänst för lufthalt och deposition.
Nu finns marknära ozon i SMHIs karttjänst för lufthalt och deposition. Förstora Bild

Kartläggningen för 2013 tillgänglig nu

Sedan 1998 redovisas årligen lufthalter och deposition av svavel och kväve. För halt i luft redovisas både totalvärden och värden uppdelade på Sveriges bidrag och bidrag från resten av Europa. För nedfall av försurande och övergödande ämnen specificeras torr- våt- och totaldeposition samt deposition till olika ytor.

Data för 2013 är nu nedladdningsbara på karttjänsten för lufthalt och deposition.

- Att kartläggningen för 2013 är klar först i början av 2015 beror på att det tar ett år att utföra alla steg i analysen, däribland kvalitetsgranskningen av mät- och modelldata, säger Camilla Andersson. För att kunna använda bästa möjliga indata blir det därför ett års eftersläpning innan resultaten är färdiga.

Prognoser för marknära ozon lanseras

Under våren kommer även prognoser för marknära ozon att lanseras på SMHIs hemsida.

- Prognoserna kommer att kunna användas för att skydda känsliga personer, såsom astmatiker och äldre, för skadligt höga halter, säger Magnuz Engardt, luftmiljöforskare på SMHI.

Omfattande analyser bakom kartläggningen

Det är den regionala spridningsmodellen MATCH, framtagen på SMHI, som ligger till grund för beräkningarna. Modelleringen i MATCH baseras på utsläppsdata och tredimensionell meteorologisk data. MATCH är en fysikalisk modell som hanterar spridning, luftkemi och deposition både på Europanivå och på Sverigenivå.

För att på bästa sätt kunna kartlägga den regionalskaliga luftmiljön och depositionen över Sverige används atmosfärskemiska mätdata tillsammans med MATCH-modellen. Dessa kombineras med en statistisk metodik som kallas dataassimilering, i form av tvådimensionell variationell analys.

Metoden kräver en god uppfattning om osäkerheterna i både modell och observationer, samt god kvalitet på såväl mätning som modell.