Hur stora är utsläppen i ditt län?

Storlek och trender av utsläpp är viktiga bland annat för klimat- och miljömålsuppföljning samt luftkvalitetsberäkningar. I den nationella databasen kan du ta del av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser och jämföra olika sektorers bidrag.

Nu är årets resultat färdiga, och där kan du ta del av utsläppen för åren 1990 och 2000 samt åren 2005-2012. 

Transportsektorn en av de dominerande sektorerna för luftföroreningar

Transportsektorn, och i synnerhet vägtrafiken, står för en betydande del av utsläppen av luftföreningar, såsom kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10). Trenden sedan 1990 för utsläpp av kväveoxider är nedåtgående, mycket tack vare modernare förbränningsteknik, medan partiklar inte uppvisar en fullt lika stor minskning.

– Även om utsläppen av kväveoxider minskar kan man inte notera en lika stor minskning av halterna av kvävedioxid i stadsluft i Sverige. I trafikmiljöer dominerar dieseldrivna fordon utsläppen av kväveoxider och beräknas göra det i allt större utsträckning även framåt i tiden, säger Stefan Andersson, projektledare för den Geografiska fördelningen av utsläpp till luft.

Andra betydelsefulla sektorer för utsläpp av luftföroreningar är Energisektorn och Internationell luftfart och sjöfart.

Högst utsläpp av växthusgaser i storstadslänen

De totala utsläppen av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) har överlag minskat något sedan år 1990, men för vissa sektorer, såsom transporter, har ingen minskning skett. För västhusgaser står sektorn energiförsörjning för en i stort sett lika stor del av utsläppen som transporter. Andra betydande bidrag för växthusgasutsläpp är exempelvis jordbrukssektorn.

– Storstadslänen dominerar utsläppen av växthusgaser, tillsammans med industritunga län såsom Norrbotten.

Karttjänsten för SMED Geografiska fördelningen av utsläpp till luft
Kartan visar utsläpp av kväveoxider (NOx) för Östergötlands län för sektorn Transporter och undersektorn Personbilar. Emissionerna är på en upplösning om 1 km x 1 km.

Hur fördelas utsläppen geografiskt?

Emissionerna (utsläppen) har tagits fram genom att utnyttja Sveriges officiella statistik för nationella totalutsläpp och fördela dessa geografiskt över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km x 1 km. Fördelningen har gjorts för 25 ämnen för åren 1990, 2000 och 2005-2012.

Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog och befolkningsuppgifter. För vissa sektorer, såsom industriprocesser, finns ofta anläggningsspecifika uppgifter. För andra, såsom jordbruk, används uteslutande fördelningsnycklar som tas fram med kännedom om markanvändning (t.ex. åkermark) och aktivitetsdata (t.ex. antalet kor per kommun).

Projekt i samverkan

Den geografiska fördelningen av utsläpp till luft utförs av SMED, Svensk MiljöEmissionsData.

SMED är ett konsortium bestående, förutom av SMHI, av IVL, SCB och SLU och syftar till att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.

Projektet utförs på uppdrag av Naturvårdsverket. Ett utvecklingsprojekt har i år genomförts för sektorn energiförsörjning och det utfördes på uppdrag av RUS, vilket är länsstyrelsernas regionala utveckling och samverkan i miljömålssystemet.