Detaljerade luftkvalitetsskartor visar luftens tillstånd i Umeå

Med hjälp av detaljerade kartor på hemsidan tillgängliggör Umeå kommun luftföroreningsdata för alla som är intresserade av stadens miljö. Politiker och tjänstemän har fått ett lättillgängligt beslutsunderlag samtidigt som den intresserade allmänheten enkelt kan ta reda på hur det står till med luften som umeåborna andas.

Umeå kommun har alltså valt att på sin webbplats visa luftens kvalitet i olika delar av staden. Detta har åstadkommits med hjälp av modellberäkningar och kartpresentationer framtagna av SMHI i samarbete med Umeå kommun.

Med sina olika färger visar kartan tydligt hur halterna av kvävedioxid och partiklar ligger till i jämförelse med miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. Man kan avläsa luftföroreningsnivån såväl längs med en intressant gata som inne i ett bostadsområde. Kartorna ligger i en GIS-miljö med möjlighet att förstora/förminska, göra sökningar och ta fram information.

- Kartorna är framtagna för att enkelt och illustrativt kunna visa intresserade hur halterna varierar i kommunen. Beräknade halter har sedan använts för att göra en hälsoriskbedömning för vissa utvalda förskolor i kommunen, säger Fredrik Lönneborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Umeå kommun.

Luftkvalitetskartor för svenska kommuner

Till grund för kartorna ligger beräkningar med två av SMHIs luftföroreningssystem – SIMAIR-väg och Airviro. Det första används för att beräkna föroreningsnivåer i själva gaturummen eller vägarnas närhet, medan det senare systemet ser till att man får fram värden i ett rutnät som även omfattar områdena mellan gatorna/vägarna.

Genom att använda väletablerade spridningsmodeller, samt kalibrera dem mot mätningar gjorda i ett antal punkter i Umeå, uppnår man en hög tillförlitlighet hos de presenterade luftkvalitetsmåtten.

Det aktuella projektet omfattade även punktberäkningar av luftkvaliteten vid sju förskolor. Resultaten låg till grund för en hälsoriskbedömning som utförts av institutionen för Yrkes- och miljö¬medicin vid Umeå Universitet.

- Luftkvalitetskartor är mycket användbara och ger en betydligt bättre bild av luftkvaliten i en stad än vad mätningar i några punkter ger. Sådana här kartor kan vi nu ta fram för de flesta av Sveriges kommuner om de så önskar, säger Gunnar Omstedt, luftmiljöforskare vid SMHI och projektledare för arbetet.