Den nationella miljöövervakningen av luft för året 2012 är nu publicerad

Varje år genomför SMHI en kartläggning av luftkoncentrationer och nedfall av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige och närliggande delar av Västerhavet och Östersjön. Detta görs inom den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. De nationella miljömål som berörs är Försurning, Övergödning och Frisk luft.

Resultaten presenteras som årsmedelvärden i 20 km x 20 km stora rutor på en karta, och redovisas både som totalvärden och uppdelade på Sveriges bidrag och bidrag utifrån. Nu finns atmosfärskemiska data för 2012 tillgängliga på karttjänsten för lufthalt och deposition.

Kraftig minskning av svavelnedfall

Jämförelser av beräkningarna som är gjorda sedan 1998, trots att vissa förändringar som gjorts i metodiken under åren, ger en spännande inblick i hur utvecklingen ser ut för föroreningsdepositionen och den regionalskaliga luftkvaliteten över Sverige.

– Trenderna skiljer sig en del i olika delar av landet, men allmänt kan sägas att det har skett en mycket kraftig minskning av svaveldepositionen och SO2-halterna, medan deposition och lufthalter av oxiderat (NOx) och reducerat (NHx) kväve endast uppvisar ytterst blygsamma minskningar, säger Christer Persson, meteorolog på SMHI.

Den regionala spridningsmodellen MATCH

Det är den regionala spridningsmodellen MATCH, framtagen på SMHI, som ligger till grund för beräkningarna. Modelleringen i MATCH baseras på utsläppsdata och tredimensionell meteorologisk data. MATCH är en fysikalisk modell som hanterar spridning, luftkemi och deposition både på Europanivå och på Sverigenivå, då med högre upplösning.

Statistik används för att integrera mätvärden i modellen

För att på bästa sätt kunna kartlägga den regionalskaliga luftmiljön och depositionen över Sverige används atmosfärskemiska mätdata tillsammans med MATCH-modellen. Dessa kombineras med en statistisk metodik som kallas dataassimilering, i form av tvådimensionell variationell analys (2D-Var). Det modellerade fältet från MATCH utnyttjas som bakgrundsfält, och med 2D-Var-analys förändras fältet så att det på bästa sätt stämmer överens med mätningarna. Metoden kräver en god uppfattning om osäkerheterna i både modell och observationer.

Att kartläggningen för 2012 är klar först i början av 2014 beror på att det behövs kvalitetsgranskade mätdata m.m. som tar tid att ta fram. För att kunna använda bästa möjliga indata blir det därför ett års eftersläpning innan resultaten är klara.

Miljöövervakning luftkvalitet
Total svaveldeposition över Sverige år 2012. Förstora Bild