Data för basåret 2006 nu tillgängliga i SIMAIR

Arbetet med att producera indata till SIMAIR för basåret 2006 avslutades i mars, vilket gör det möjligt att utföra beräkningar i 131 orter runt om i Sverige. SIMAIR fokuseras på luftföroreningar i tätortsmiljö. Nya kartor har tagits fram med större tätorter och ändrade färgmanér.

Tätorter är i fokus

Nytt för detta basår är att vi har sett över definitionen av tätort i SIMAIR. Tätorterna har vuxit sedan arbetet med SIMAIR började. En del tätorter finns i fler än en kommun, antingen för att de är så stora att de täcker flera kommuner eller för att de sträcker sig in över gränsen till angränsande kommun.

Mindre tätorter har knutits till huvudtätorten om de ligger inom 3 km avstånd från tätortsgränsen (tidigare 2 km). Vägar med vägnummer 1-99 samt europavägar räknas här in i tätortsbegreppet på ett avstånd upp till 2 km från tätortsgränsen, även om vägen skulle sträcka sig in i en annan kommun.

Föroreningarna känner inga gränser

Tätortsbegreppet går ibland på tvärs mot kommunindelningen, varför det i vissa fall inte framgår i systemet om emissionerna ligger i den ena eller den andra kommunen, men ur luftvårdssynpunkt är det helt klart att utsläppen påverkar luftkvaliteten, oberoende av om de görs inom kommunen eller i samma tätort, även om den skulle råka ligga i en annan kommun.

Vi har tagit fram nya kartor, baserade på GSD Röda kartan för år 2008, där kommungränserna framgår i presentationen. Färgsättningen är förändrad jämfört med tidigare år, för att få en lugnare färgskala på bakgrundskartan och framhäva föroreningshalterna i presentationen.

För vissa användare som har flera tätorter i abonnemanget, men där tätorterna ligger mer än 3 km från varandra, kan man välja vilken tätort som ska presenteras. Valet görs ovanför kartan i en meny med ortsnamn.

Långväga transporterade ämnen och svenska utsläpp blandas

Indata till SIMAIR består av emissioner från den nationella databasen SMED eller i vissa fall från regionala databaser. Intransport av föroreningar från Europa beskrivs genom nationella beräkningar med MATCH, som assimileras med mätdata i regional bakgrundsluft. Meteorologiska data används för varje timme över hela landet och påverkar spridningen fram till och i tätorten.

I följande figurer visas beräknade bakgrundshalter i regional bakgrund och i urban bakgrund 2006, jämfört med uppmätta halter i urban bakgrund. De beräknade bakgrundshalterna utgör indata till de mer detaljerade lokala beräkningar som görs i SIMAIR i gatumiljö eller i planområden.

Ozonhalter i regional bakgrundsluft 2006
Ozonhalter i regional bakgrundsluft 2006. Analyserad halt baserat på en kombination av uppmätta och beräknade data. Högsta dygnshalt, beräknat som glidande åttatimmashalt under året. Halter över delmålet 120 µg/m3 anges med gult.
Partikelhalter PM10 i regional och urban bakgrundsluft 2006
Partikelhalter PM10 i regional och urban bakgrundsluft 2006. I urban bakgrund jämförs beräknade och uppmätta halter, dvs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Lund. Årsmedelvärde. Halter över delmålet 20 µg/m3 anges med gult. I Stockholm och Göteborg beräknas delmålet överskridas i urban bakgrund.
Partikelhalter PM10 i regional och urban bakgrund 2006
Partikelhalter PM10 i regional och urban bakgrund 2006. Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i urban bakgrund. Dygnsmedelvärden som 90-percentil. Halter över delmålet 35 µg/m3 anges med gult. I Stockholm och Göteborg beräknas delmålet överskridas i urban bakgrund.
Bensenhalter i regional och urban bakgrund 2006
Bensenhalter i regional och urban bakgrund 2006. Beräknat årsmedelvärde (uppmätt endast i Västerås). Halter över generationsmålet 1 µg/m3 anges med grönt.
Kvävedioxidhalter i regional och urban bakgrund 2006
Kvävedioxidhalter i regional och urban bakgrund 2006. I urban bakgrund jämförs beräknade och uppmätta halter. Årsmedelvärde. Halter över delmålet 20 µg/m3 anges med grönt. I Göteborg, Malmö, Skövde och Piteå beräknas delmålet överskridas.
Kvävedioxidhalter i regional och urban bakgrund 2006
Kvävedioxidhalter i regional och urban bakgrund 2006. Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i urban bakgrund. Timmedelvärde som 98-percentil. Halter över delmålet 60 µg/m3 anges med gult. I Göteborg, Helsingborg och Piteå beräknas delmålet överskridas.