Varningsdefinitioner

Klass 1 - Sjövarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Kuling Klass 1
Kuling
1 Medelvind från 14 m/s upp till 25 m/s. Farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.
Nedisning klass 1
Nedisning
1 Is bildas på fartyg vilket innebär risk för haveri. Störst risk är det för mindre fartyg. Fartygens stabilitet påverkas starkt av isens tyngd.
Högt vattenstånd Klass 1
Högt vattenstånd
1 Bottenviken, västkusten och sydkusten: Från 80 cm upp till 120 cm över medelvattenstånd.
Ostkusten utom Bottenviken: Från 65 cm upp till 100 cm över medelvattenstånd.
Risk för att småbåtsbryggor och kajer översvämmas.
Lågt vattenstånd Klass 1
Lågt vattenstånd
1 Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön: Från 60cm till 100 cm under medelvattenstånd. Risk för grundstötning på utsatta platser.
Klass 1 - Landvarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Mycket hårda vindbyar Klass 1
Mycket hårda vindbyar
1 Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Vinden kan innebära problem för höga fordon.
Snöfall Klass 1
Snöfall
1 Snöfall där det väntas från 5 mm (i smält form) inom 6 timmar upp till
a) 20 mm inom 12 timmar, alternativt
b) 12 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind över 8 m/s.
Tidigt eller sent på säsongen kan varning utfärdas även vid mindre snömängder.
Risk för halka på vägar.
Plötslig ishalka Klass 1
Plötslig ishalka
1 Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Risk för halka på vägar.
Stora regnmängder Klass 1
Stora regnmängder
1 Regnmängder från 35 mm inom 12 timmar upp till 70 mm inom 24 timmar. Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.
Kraftig åska Klass 1
Kraftig åska
1 Omfattande och frekvent åska som medför stora störningar i el- och telefontrafiken. Lokalt kan det även innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn.
Höga flöden Klass 1
Höga flöden
1 Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.
Högt vattenstånd Klass 1
Högt vattenstånd
1 Kritisk vattenståndsnivå uppnås. Utfärdas i Hjälmaren, Mälaren, Siljan, Storsjön, Vänern och Vättern. Kan medföra översvämningsproblem.
Mycket höga temperaturer Klass 1
Mycket höga temperaturer
1 Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd. Innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.
Klass 1 - Fjällvarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Frisk vind med stark kyleffekt Klass 1
Frisk vind med stark kyleffekt
1 Medelvind på minst 10 m/s som ger en kyleffekt på 28 minusgrader eller lägre. Stor risk för förfrysning.
Hård vind med snödrev eller nederbörd Klass 1
Hård vind med snödrev eller nederbörd
Varnas endast mellan 1 oktober och 30 april.
1 Medelvind från 14 m/s upp till 18 m/s tillsammans med antingen minst 5 mm nederbörd (i smält form) eller förekomst av lös snö som orsakar snödrev. Svårt att förflytta sig. Vid lös snö uppstår snödrev vilket medför problem att orientera sig.
Mycket hård vind Klass 1
Mycket hård vind
Varnas endast mellan 1 oktober och 30 april.
1 Medelvind från 18 m/s upp till 25 m/s. Svårt att förflytta sig. Vid lös snö uppstår snödrev vilket medför problem att orientera sig.
Mycket hård vind med nederbörd Klass 1
Mycket hård vind med nederbörd
1 Medelvind från 18 m/s upp till 25 m/s tillsammans med minst 5 mm nederbörd (i smält form). Svårt att förflytta sig.
Klass 2 - Sjövarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Mycket högt vattenstånd Klass 2
Mycket högt vattenstånd
2 Högre än 120 cm över medelvattenstånd.
Ostkusten utom Bottenviken: Högre än 100 cm över medelvattenstånd.
Risk att kustvägar och hamnar översvämmas.
Mycket lågt vattenstånd Klass 2
Mycket lågt vattenstånd
2 Lägre än 100 cm under medelvattenstånd. Problem att angöra vissa hamnar. Risk för grundstötning.
Storm Klass 2
Storm
2 Medelvind från 25 m/s upp till 30 m/s. Problem för all sjöfart.
Klass 2 - Landvarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Stormbyar Klass 2
Stormbyar
2 Vindbyar från 25 m/s upp till 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.
Mycket stora regnmängder Klass 2
Mycket stora regnmängder
2 Regnmängder på minst 70 mm inom 24 timmar. Mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar.
Snöfall som kan ge kraftig drivbildning Klass 2
Snöfall som kan ge kraftig drivbildning
2 Snömängder där det väntas från 12 mm (i smält form) upp till 25 mm inom 12 timmar, i kombination med frisk vind (över 8 m/s). Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Stora snömängder Klass 2
Stora snömängder
2 Snömängder där det väntas från 20 mm (i smält form) upp till 35 mm inom 12 timmar. Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Mycket kraftig åska Klass 2
Mycket kraftig åska
2 Mycket omfattande och frekvent åska som medför mycket stora störningar i el- och telefontrafiken. Kan även innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn.
Mycket höga flöden Klass 2
Mycket höga flöden
2 Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.
Plötslig ishalka Klass 2
Plötslig ishalka
2 Underkylt regn där det väntas 3 mm eller mer inom 6 timmar. Ger isbeläggning som på elledningar kan resultera i omfattande strömavbrott. På vägar svår halka som dessutom kan vara svår att åtgärda.
Extremt höga temperaturer Klass 2
Extremt höga temperaturer
2 Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer, fem dagar i följd. Alternativt maximal dygnstemperatur på 33 grader eller mer, tre dagar i följd. Innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.
Klass 2 - Fjällvarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Storm Klass 2
Storm
2 Medelvind på minst 25 m/s. Mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö obefintlig sikt. Farligt att vistas på fjället. Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka.
Orkan Klass 2
Orkan
2 Medelvind på minst 33 m/s. Mycket svårt att gå upprätt. Vid lös snö obefintlig sikt. Mycket farligt att vistas på fjället.
Klass 3 - Sjövarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Storm Klass 3
Storm
3 Medelvind på minst 30 m/s. Farligt för all sjöfart.
Orkan Klass 3
Orkan
3 Medelvind på minst 33 m/s. Farligt för all sjöfart.
Klass 3 - Landvarningar
Typ Klass Definition Konsekvens
Stormbyar Klass 3
Stormbyar
3 Vindbyar på minst 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.
Orkanbyar Klass 3
Orkanbyar
3 Vindbyar på minst 33 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.
Extremt höga flöden Klass 3
Extremt höga flöden
3 Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Snöfall som kan ge mycket kraftig drivbildning Klass 3
Snöfall som kan ge mycket kraftig drivbildning
3 Snömängder där det väntas 25 mm eller mer (i smält form) inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s). Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Mycket stora snömängder Klass 3
Mycket stora snömängder
3 Snömängder där det väntas 35 mm eller mer (i smält form) inom 12 timmar. Kan medföra stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
Risker
Typ Klass Definition Konsekvens
Risk för stormbyar
Stormbyar
Risk Det finns en risk för vindbyar på minst 25 m/s. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för storm
Storm
Risk Det finns en risk för medelvind på minst 25 m/s. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för Åska
Åska
Risk Det finns en risk för mycket omfattande och frekvent åska. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för stora regnmängder
Stora regnmängder
Risk Det finns en risk för stora regnmängder som kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för snöfall som kan ge kraftig drivbildning
Snöfall som kan ge kraftig drivbildning
Risk Det finns en risk för snömängder på 12 mm eller mer (i smält form) inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s). Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för stora snömängder
Stora snömängder
Risk Det finns en risk för snömängder på minst 20 mm (i smält form) inom 12 timmar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för plötslig ishalka
Plötslig ishalka
Risk Det finns en risk för underkylt regn där det väntas komma 3 mm eller mer inom 6 timmar. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för höga temperaturer
Höga temperaturer
Risk Det finns en risk för extremt höga temperaturer med en maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer, fem dagar i följd. Alternativt maximal dygnstemperatur på 33 grader eller mer, tre dagar i följd. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Riska för höga flöden
Höga flöden
Risk Det finns en risk för översvämningsproblem på utsatta ställen. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för lågt havsvattenstånd
Lågt havsvattenstånd
Risk Det finns en risk för att det kommer att bli lägre än 100 cm under medelvattenstånd. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Risk för högt havsvattenstånd
Högt havsvattenstånd
Risk Det finns en risk för att det kommer att bli högt vattenstånd. Högt vattenstånd innebär för Bottenviken, västkusten och sydkusten ett vattenstånd högre än 120 cm över medelvattenståndet och för ostkusten utom Bottenviken ett vattenstånd högre än 100 cm över medelvattenståndet. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor.
Brandrisk
Typ Klass Definition Konsekvens
Risk för gräsbrand
Gräsbrand
Risk Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
Risk för skogsbrand
Skogsbrand
Risk Innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.
Meddelande
Typ Klass Definition Konsekvens
Meddelande om höga temperaturer
Höga temperaturer
Meddelande Maximal dygnstemperatur på 26 grader eller mer, tre dagar i följd. Innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.