Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

Nulägesbild (18 september)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har fortsatt att förvärras under sommaren.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i landets södra, mellersta och nordöstra delar men situationen har förbättrats jämfört med högsommaren. Vättern har relativt lågt vattenstånd och Hjälmaren ligger nära rekordlåg nivå för denna tid på året.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt många delar av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Under augusti var nederbörden däremot över den normala i stora delar av landet, en trend som fortsätter in i september.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Nulägesbild (18 september)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har fortsatt att förvärras under sommaren.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i landets södra, mellersta och nordöstra delar men situationen har förbättrats jämfört med högsommaren. Vättern har relativt lågt vattenstånd och Hjälmaren ligger nära rekordlåg nivå för denna tid på året.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt många delar av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Under augusti var nederbörden däremot över den normala i stora delar av landet, en trend som fortsätter in i september.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Risk för vattenbrist i följande områden:

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län: 
Halland (norra delen), Kronoberg (östra delen), Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland (södra delen) och Jämtland (södra delen).

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Kalmar län

Delar av Botorpsströmmens avrinningsområde till mitten av oktober.

Värmlands län

Delar av Byälvens övre delar till mitten av oktober.

Uppsala län

Delar av Fyrisåns avrinningsområde till slutet av oktober.
Nedre delen av Forsmarksåns avrinningsområde till mitten av oktober.

Södermanlands län, Stockholms län

Nyköpingsåns och Trosaåns avrinningsområde till mitten av oktober.
Delar av Skeboåns och Norrtäljeåns avrinningsområden till slutet av oktober.

Östergötlands län

Delar av Motala ströms avrinningsområde till slutet av oktober.

Gotlands län 

Bästeträsk till slutet av oktober.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Delar av Emåns avrinningsområde till slutet av oktober.

Områdeskarta: Risk för vattenbrist
Legend Risk för vattenbrist

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län: 
Halland (norra delen), Kronoberg (östra delen), Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland (södra delen) och Jämtland (södra delen).

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Kalmar län

Delar av Botorpsströmmens avrinningsområde till mitten av oktober.

Värmlands län

Delar av Byälvens övre delar till mitten av oktober.

Uppsala län

Delar av Fyrisåns avrinningsområde till slutet av oktober.
Nedre delen av Forsmarksåns avrinningsområde till mitten av oktober.

Södermanlands län, Stockholms län

Nyköpingsåns och Trosaåns avrinningsområde till mitten av oktober.
Delar av Skeboåns och Norrtäljeåns avrinningsområden till slutet av oktober.

Östergötlands län

Delar av Motala ströms avrinningsområde till slutet av oktober.

Gotlands län 

Bästeträsk till slutet av oktober.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Delar av Emåns avrinningsområde till slutet av oktober.

Områdeskarta: Risk för vattenbrist
Legend Risk för vattenbrist

Nederbörd och grundvatten

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt hösten/vintern 2016/2017. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. Augusti 2017 var relativt blöt i förhållande till normala nivåer i större delen av landet, och trenden fortsätter in i september.

Grundvattensituation

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt hösten/vintern 2016/2017. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. Augusti 2017 var relativt blöt i förhållande till normala nivåer i större delen av landet, och trenden fortsätter in i september.

Grundvattensituation

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)