Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

Nulägesbild (19 juni)

Detta är en period då det generellt ska ha fyllts på med vatten i magasin och sjöar efter vinter och snösmältning. Men i stora delar av Götaland och Svealand har flödesökningen varit liten och vattennivåer i sjö och grundvatten är långt under de normala.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i södra och mellersta delarna av landet. Vättern och Hjälmaren ligger nära rekordlåga nivåer. Samma trend ses i grundvattenmagasinens fyllnadsgrad som är under eller mycket under de normala, och vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har förvärrats ytterligare sedan april månad.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i större delen av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. I juni har det däremot fallit mer nederbörd än normalt i mellersta och södra Sverige, vilket lett till att sjöar och vattendrag återhämtat sig något i de områdena. Det återstår dock fortfarande risk för vattenbrist gällande grundvatten och stora sjöar även där.

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Nulägesbild (19 juni)

Detta är en period då det generellt ska ha fyllts på med vatten i magasin och sjöar efter vinter och snösmältning. Men i stora delar av Götaland och Svealand har flödesökningen varit liten och vattennivåer i sjö och grundvatten är långt under de normala.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i södra och mellersta delarna av landet. Vättern och Hjälmaren ligger nära rekordlåga nivåer. Samma trend ses i grundvattenmagasinens fyllnadsgrad som är under eller mycket under de normala, och vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har förvärrats ytterligare sedan april månad.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i större delen av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. I juni har det däremot fallit mer nederbörd än normalt i mellersta och södra Sverige, vilket lett till att sjöar och vattendrag återhämtat sig något i de områdena. Det återstår dock fortfarande risk för vattenbrist gällande grundvatten och stora sjöar även där.

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Risk för vattenbrist i följande områden:

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län: Skåne (norra delarna), Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar. Gotland, Västra Götaland (östra delarna), Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland (östra delarna). Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna (östra delarna) och Gävleborg.

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Blekinge län, Krononbergs län (östra delen)

Mieåns avrinningsområde, mest övre delarna inklusive Mien, till och med mitten av september.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Emåns avrinningsområde till och med mitten av september. Mest i bifloden i mellersta delarna.

Kalmar län (utom Öland)

Botorpsströmmens avrinningsområde, från början av juli till och med mitten av september, nedre delarna.

Östergötlands län

Motala ströms avrinningsområde inklusive Glan, till och med slutet av juli.

Vänern, Värmlands län, Västergötlands län (sydväst Vänern och inre Dalsland)

Vänern och Upperudsälven samt bifloden till Upperudsälven, Byälven, Norsälven och Klarälven till och med slutet av augusti.

Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län

Hjälmaren till och med slutet av augusti.

Dalarnas län (utom Dalafjällen)

Lillälvens avrinningsområde till och med mitten av augusti.

Gotlands län

Bästeträsk till slutet av september.

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län: Skåne (norra delarna), Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar. Gotland, Västra Götaland (östra delarna), Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland (östra delarna). Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna (östra delarna) och Gävleborg.

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Blekinge län, Krononbergs län (östra delen)

Mieåns avrinningsområde, mest övre delarna inklusive Mien, till och med mitten av september.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Emåns avrinningsområde till och med mitten av september. Mest i bifloden i mellersta delarna.

Kalmar län (utom Öland)

Botorpsströmmens avrinningsområde, från början av juli till och med mitten av september, nedre delarna.

Östergötlands län

Motala ströms avrinningsområde inklusive Glan, till och med slutet av juli.

Vänern, Värmlands län, Västergötlands län (sydväst Vänern och inre Dalsland)

Vänern och Upperudsälven samt bifloden till Upperudsälven, Byälven, Norsälven och Klarälven till och med slutet av augusti.

Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län

Hjälmaren till och med slutet av augusti.

Dalarnas län (utom Dalafjällen)

Lillälvens avrinningsområde till och med mitten av augusti.

Gotlands län

Bästeträsk till slutet av september.

Nederbörd och grundvatten

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. I juni har det fallit mer nederbörd än normalt i mellersta och framför allt södra Sverige.

Grundvattensituation

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Större delen av Götaland, Svealand samt sydöstra Norrland har nivåer som är under eller mycket under de normala. Gotland, södra Götaland, delar av Norrland, samt de västra delarna av landet har nivåer som är nära de normala. I nordvästra Norrland är nivåerna över de normala.

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. I juni har det fallit mer nederbörd än normalt i mellersta och framför allt södra Sverige.

Grundvattensituation

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Större delen av Götaland, Svealand samt sydöstra Norrland har nivåer som är under eller mycket under de normala. Gotland, södra Götaland, delar av Norrland, samt de västra delarna av landet har nivåer som är nära de normala. I nordvästra Norrland är nivåerna över de normala.

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Grundvattensituation SGU
Förstora Bild

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Grundvattensituation SGU
Förstora Bild