Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

Nulägesbild (24 juli)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har förvärrats sedan april månad.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i landets södra och mellersta delar. Hjälmaren ligger på en rekordlåg nivå och även i Vättern är nivån låg.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i större delen av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Hittills under juli är nederbörden över den normala i Skåne, Blekinge och större delen av Norrland, men under eller mycket under den normala i övriga landet. Den återhämtning som skedde efter nederbörden i juni har därför avstannat och risken för vattenbrist åter ökat något.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Nulägesbild (24 juli)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har förvärrats sedan april månad.

Sjöarnas fyllnadsgrad och flöden i många vattendrag är generellt sett låga i landets södra och mellersta delar. Hjälmaren ligger på en rekordlåg nivå och även i Vättern är nivån låg.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i större delen av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Hittills under juli är nederbörden över den normala i Skåne, Blekinge och större delen av Norrland, men under eller mycket under den normala i övriga landet. Den återhämtning som skedde efter nederbörden i juni har därför avstannat och risken för vattenbrist åter ökat något.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Risk för vattenbrist i följande områden:

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län: Halland (norra delarna), Kronoberg (norra delarna), Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland (södra delarna) och Jämtland (södra delarna).

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Kronobergs län (västra delen)

Sjön Bolmen i Lagans avrinningsområde, till slutet av augusti.

Blekinge län, Kronobergs län (östra delen)

Sjön Möckeln i samt den övre delen av Helgeåns avrinningsområde till mitten av september.

Övre delarna av Ronnebyåns avrinningsområde till slutet av september.

Mieåns och Mörrumsåns avrinningsområden till mitten av september.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Stora delar av Emåns avrinningsområde till mitten av september. Framförallt i den östra delen, inom Kalmar län.

Botorpsströmmens avrinningsområde, till slutet av september.

Östergötlands län

Stora delar av Motala ströms avrinningsområde inklusive sjöarna Roxen, Glan och Åsunden, till slutet av september. Vättern omfattas ej.

Vänern, Värmlands län, Västra Götalands län

Större delen av Upperudsälvens avrinningsområde inklusive dess biflöden till slutet av september.

Byälvens avrinningsområde, delar av huvudvattendraget med biflöden, samt sjöar i övre delen av Norsälvens avrinningsområde, till början av september.

Tidans avrinningsområde till början av september.

Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, Stockholms län

Eskilstunaåns och Trosaåns samt delar av Nyköpingsåns avrinningsområden till slutet av september.

Svärtaåns avrinningsområde till början av september.

Delar av Skeboåns och Norrtäljeåns avrinningsområden till mitten av september.

Dalarnas län (utom Dalafjällen)

Lillälvens avrinningsområde till slutet av september.

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län: Halland (norra delarna), Kronoberg (norra delarna), Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland (södra delarna) och Jämtland (södra delarna).

Vattendrag och sjöar (SMHI)

Kronobergs län (västra delen)

Sjön Bolmen i Lagans avrinningsområde, till slutet av augusti.

Blekinge län, Kronobergs län (östra delen)

Sjön Möckeln i samt den övre delen av Helgeåns avrinningsområde till mitten av september.

Övre delarna av Ronnebyåns avrinningsområde till slutet av september.

Mieåns och Mörrumsåns avrinningsområden till mitten av september.

Kalmar län (utom Öland), Jönköpings län (östra delen)

Stora delar av Emåns avrinningsområde till mitten av september. Framförallt i den östra delen, inom Kalmar län.

Botorpsströmmens avrinningsområde, till slutet av september.

Östergötlands län

Stora delar av Motala ströms avrinningsområde inklusive sjöarna Roxen, Glan och Åsunden, till slutet av september. Vättern omfattas ej.

Vänern, Värmlands län, Västra Götalands län

Större delen av Upperudsälvens avrinningsområde inklusive dess biflöden till slutet av september.

Byälvens avrinningsområde, delar av huvudvattendraget med biflöden, samt sjöar i övre delen av Norsälvens avrinningsområde, till början av september.

Tidans avrinningsområde till början av september.

Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, Stockholms län

Eskilstunaåns och Trosaåns samt delar av Nyköpingsåns avrinningsområden till slutet av september.

Svärtaåns avrinningsområde till början av september.

Delar av Skeboåns och Norrtäljeåns avrinningsområden till mitten av september.

Dalarnas län (utom Dalafjällen)

Lillälvens avrinningsområde till slutet av september.

Nederbörd och grundvatten

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. I juli 2017 har det hittills fallit mindre nederbörd än normalt i de områden som har högst risk för vattenbrist.

Grundvattensituation

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin har nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt denna höst/vinter. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. I juli 2017 har det hittills fallit mindre nederbörd än normalt i de områden som har högst risk för vattenbrist.

Grundvattensituation

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin har nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)