Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e.

Nulägesbild (18 mars)

Under inledningen av året har nederbörden i landet varit kring det normala för norra delen av landet medan det för den södra delen hittills varit över det normala. Snömängderna är för de allra nordligaste delarna, delar av fjälltrakterna samt södra Norrlands kustområden mindre än normalt. För nordvästra Svealand och allra sydligaste delen av Norrland ligger det snömängder som är över det normala. Flödena i främst södra Sverige är höga på grund av den senaste tidens nederbörd. Vattenståndet i både Vättern och Siljan är mycket under det normala för årstiden medan vattenståndet i Hjälmaren är mycket över det normala för årstiden. I Vänern, Mälaren och Storsjön är vattenstånden omkring det normala. Nivåerna är stigande i alla sjöarna utom i Storsjön och Siljan där nivån är sjunkande.

I de små grundvattenmagasinen har en återhämtning skett och grundvattennivåerna är nära det normala för årstiden på många platser. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala och den nederbörd som kommit under vintern är inte tillräcklig för att de stora magasinens nivåer ska återgå till det normala.

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med normala nivåer för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Nulägesbild (18 mars)

Under inledningen av året har nederbörden i landet varit kring det normala för norra delen av landet medan det för den södra delen hittills varit över det normala. Snömängderna är för de allra nordligaste delarna, delar av fjälltrakterna samt södra Norrlands kustområden mindre än normalt. För nordvästra Svealand och allra sydligaste delen av Norrland ligger det snömängder som är över det normala. Flödena i främst södra Sverige är höga på grund av den senaste tidens nederbörd. Vattenståndet i både Vättern och Siljan är mycket under det normala för årstiden medan vattenståndet i Hjälmaren är mycket över det normala för årstiden. I Vänern, Mälaren och Storsjön är vattenstånden omkring det normala. Nivåerna är stigande i alla sjöarna utom i Storsjön och Siljan där nivån är sjunkande.

I de små grundvattenmagasinen har en återhämtning skett och grundvattennivåerna är nära det normala för årstiden på många platser. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala och den nederbörd som kommit under vintern är inte tillräcklig för att de stora magasinens nivåer ska återgå till det normala.

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med normala nivåer för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Risk för vattenbrist i följande områden:

Grundvatten (SGU)

De stora grundvattenmagasinen har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i nästan hela landet. De lägsta nivåerna har noterats i stora delar av Svealand. Stora vattenuttag, t.ex. via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen.

Vattenbrist karta vecka 5
Legend Risk för vattenbrist

Grundvatten (SGU)

De stora grundvattenmagasinen har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i nästan hela landet. De lägsta nivåerna har noterats i stora delar av Svealand. Stora vattenuttag, t.ex. via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen.

Vattenbrist karta vecka 5
Legend Risk för vattenbrist

Nederbörd och grundvatten

Nederbördssituation

Under 2018 fick nästan hela landet mindre nederbörd än normalt. Hittills för 2019 har det kommit normalt med nederbörd eller över det normala.

Nederbördssituation

Under 2018 fick nästan hela landet mindre nederbörd än normalt. Hittills för 2019 har det kommit normalt med nederbörd eller över det normala.

Nederbördsavvikelse för 2018

Avvikelse för nederbörd 2018
Årsnederbörden år 2018 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2019

Nederbördsavvikelse hittills under 2019
Nederbördsavvikelse hittills under 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Nederbördsavvikelse för 2018

Avvikelse för nederbörd 2018
Årsnederbörden år 2018 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2019

Nederbördsavvikelse hittills under 2019
Nederbördsavvikelse hittills under 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)