Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist har tagits fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Tjänsten Risk för vattenbrist är nu stängd för säsongen och återkommer när det finns risk för låga flöden igen. Hör gärna av dig till hydprog@smhi.se och berätta om hur du har upplevt tjänsten i sommar!
 

SGU fortsätter göra kartor över grundvattennivåer en gång i månaden. De finns på SGUs webbplats

För att följa hur vattenbalansen ser ut i Sverige finns nu en ny SMHI-tjänst som du hittar här: Vattenbalans

Nulägesbild (16 oktober)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har fortsatt att förvärras under sommaren.

Flödena i de flesta vattendragen har återhämtat sig och ligger generellt runt det normala. Många sjöars vattenstånd är alltjämt låga, speciellt de stora sjöarna är i östra Götaland, östra Svealand och södra Norrland. De förväntas stiga långsamt fram mot slutet av året. Vättern, Vänern och Hjälmaren har alla stabiliserats, men har fortsatt låga nivåer.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i många delar av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Under både augusti och september var nederbörden däremot över den normala i stora delar av landet, vilket gjort att både magasin och vattendrag fyllts på.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Nulägesbild (16 oktober)

De stora grundvattenmagasinens fyllnadsgrad i stora delar av landet är under eller mycket under de normala. Vid vissa mätstationer ligger nivåer nära de lägst uppmätta någonsin för årstiden. Grundvattensituationen har fortsatt att förvärras under sommaren.

Flödena i de flesta vattendragen har återhämtat sig och ligger generellt runt det normala. Många sjöars vattenstånd är alltjämt låga, speciellt de stora sjöarna är i östra Götaland, östra Svealand och södra Norrland. De förväntas stiga långsamt fram mot slutet av året. Vättern, Vänern och Hjälmaren har alla stabiliserats, men har fortsatt låga nivåer.

Nederbörden har under 2017 varit mindre än normalt i många delar av Sverige i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Under både augusti och september var nederbörden däremot över den normala i stora delar av landet, vilket gjort att både magasin och vattendrag fyllts på.

Frågor och svar om vattensituationen 2017 på Krisinformation.se

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med historiska lågflöden, och risk för vattenbrist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Så använder du tjänsten "Risk för vattenbrist"

Risk för vattenbrist i följande områden:

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län:

Kalmar (Öland), Gotland, Västra Götaland (norra delarna), Jönköping (norra delarna), Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna och Gävleborg.

Vattendrag och sjöar (SMHI)

-

Områdeskarta: Risk för vattenbrist
Legend Risk för vattenbrist

Grundvatten (SGU)

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna mycket under de normala i följande län:

Kalmar (Öland), Gotland, Västra Götaland (norra delarna), Jönköping (norra delarna), Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna och Gävleborg.

Vattendrag och sjöar (SMHI)

-

Områdeskarta: Risk för vattenbrist
Legend Risk för vattenbrist

Nederbörd och grundvatten

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt hösten/vintern 2016/2017. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. Augusti, september och början av oktober 2017 har dock varit relativt blöta i förhållande till normala nivåer i större delen av landet.

Grundvattensituation

Läget har förbättrats i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland för de små grundvattenmagasinen. I de stora magasinen är nivåerna dock fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden. I september har nivåerna i de stora magasinen stigit men det krävs mer nederbörd för att de ska närma sig det normala.

Nederbördssituation

Anledningen till de låga flödes- och grundvattennivåerna är att det under en period fallit mindre nederbörd än normalt hösten/vintern 2016/2017. Detta mönster har observerats sedan början av 2016. Augusti, september och början av oktober 2017 har dock varit relativt blöta i förhållande till normala nivåer i större delen av landet.

Grundvattensituation

Läget har förbättrats i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland för de små grundvattenmagasinen. I de stora magasinen är nivåerna dock fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden. I september har nivåerna i de stora magasinen stigit men det krävs mer nederbörd för att de ska närma sig det normala.

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)

Nederbördsavvikelse för 2016

Avvikelse för nederbörd 2016
Årsnederbörden i procent av den normala år 2016 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2017

Nederbördsavvikelse hittills under 2017
Nederbördsavvikelse hittills under 2017 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Grundvattennivåer i små och stora magasin (SGU)